Lysingar.

Lærerpost

i Manheim og Krokans Kredse, Seljord er ledig. Undervisningstiden er 24 uger og Lønnen med Kostholdsgodtgjørelse Kr. 12 pr: Skoleuge. Forandringar i Kredsinddelingen forbeholdes. Ansøgninger med Vidnesbyrd for moralsk Vandel til sidste Tid indsendes inden 4 Uger frå 28 Marts til Seljords Skolekommission pr. Skien. (O. A. R).

___________________________________________________________

Telemarkens Folkehøiskole

Seljord.

Fra begyndelsen af Mai til Midten af September kan 4 vaksne Gutter optages i det praktiske Landbrugskursus. Betalingen for Kost, Logi og Undervisning er 18 Kr. Maaneden; man er forpligtet til at være med i alt forefaldende Arbeide paa Gaarden. Nærmere Underretning hos

V. Ullmann,

Adr. Kristiania.

___________________________________________________________

”Posten”.

Nyhedsblad for Norge.

Talsmand for Fremskridt, Frihed og Fred.

 Ansvarlig Udgiver. Overretssagfører Sørensen. Ansvarlig Redaktør: Birgit W. Sørensen.

”Posten” kommer hver Fredag og koster 50 Øre Fjordingaaret. Den tinges udenfor Kristiania paa hvert Posthus i Landet og maa betales forud. Kundgjørelsen indtages for 10 Øre Linjen.

”Posten” bringer bare originalt Stof, d. v. s. intet Aftryk af andre Aviser. Eftertryk af ”Posten”’ Meddelelser forbydes i Henhold til Lov om literær Eiendomsret. ”Posten” kan saaledes gaa ved Siden af ethvert andet Blad; man faar ikkje læse det same.

 __________________________________________________________

”Fjeld-Ljom”

(frisindet Blad for Røros, nordre Østerdalen og Aalen)

udkommer paa Røros to gange om Ugen, og koster med Porto 99 Øre Kvartalet.

”Fjeld-Ljos” Indhold er væsentligst bygdepolitiske Sager. Forresten meddeler Bladet i Uddrag Nyheder fra Ind- og Udland samt forøvrigt Læsestof af almen Interesse.

___________________________________________________________

Maalbladet ”NORA”,

norsk Tidsskrift med Bilæte,

hev iaar byrjat paa fjorde Aargangen sin. Bladet kjem no ut i Skien 1 Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidor og inneheld Forteljingar, Dikt, løglege Smaastubbar, Utgreidingar um ymse Ting, Bokmeldingar og Fraasegner um Maalsaki, - alt paa norsk Maal. Dessutan vil Bladet hava eit elder fleire Bilæte kvar Maanad.

Prisen er berre 1 Kruna Aaret.

I fjor fekk alle Tingararne ei Tilleggsbok paa 64 Sidor fritt attpaa. Den kostar i Bokhandelen 50 Øyror. Iaar vil det ogso koma ei Tilleggsbok. Nye Tingarar, som melder seg snart og sender Pengar fyr heile Aaret, fær baade den fraa ifjor og den som no kjem.

”Nora” vert prentad paa fint Papir og det vert ei gild Bok av Aargangen, som er høveleg til aa kosta Band paa. Ein kann tinga Bladet paa alle posthus i Landet elder naar ein skriv beint til

Maalbladet ”Nora”, Skien.

___________________________________________________________

Skalke-Anna.

Ja aalvor vart det du, so svart au, som tomta etter ei utbredt krukjering kann verta Difyr: akta deg for gloa, gjente!

Skarven.

____________________________________________________

Langeleik!

En Langeleik er tilsalgs hos

Kr. Hansen,

Seljor,

Telemarken.

__________________________________________________________

Bladstyrar: Ivar Mortenson, ’med Savala, kand. teol.

______________________________________________

Fjeld-Ljom”s Trykkeri, Røros.