Lysingar.

 

I Seljord er ledig en Lærerpost ved en Dagsskole, som skal oprettes. Posten skal tiltrædes strax. Skolen holdes i Vinter paa to forskjellige Steder i Præstegjældet med efter Omstændigheder 9 til 12 Ugers Undervisningstid paa hvert Sted. Løn Kr. 20 pr. Skoleuge. Ansøgningerne om Posten indleveres inden 3 Uger fra Dato.

 

Seljord den 3die Oktober 1887.

 

 

Telemarkens folkehøgskule i Seljord

  

held skule for vaksne gutar og gjentur fraa 17de oktober i fem maanader. Læreemni er: historie, modersmaal, jordskildring, naturlære, rekning, grunnlovi og bygdelovgivningen vaar, og for gjentur husstell og haandarbeide tvo timar um Dagen. Bitalingi i maanaden er: for maten 25 kr., for husvær 3 kr. og for læra 5 kr. Søknad um fri lære kann for trengjande gutar og gjentur i Bratsberg amt sendast til underteknade. Kand. A. M. St. Arctander er istaden min paa skulen, medan eg er burte.

 

V. Ullmann.

 

 

Landbruksdeildi ved Telemarkens folkehøgskule

 

held skule for vaksne gutar fraa 17de oktober i fem maanader. Umframt foredrag og dei vanlege læreemne skal det 3 timar um dagen gjevast lærdom i alt, som vedkjem landbruket. Bitalingi i maanaden er: for læra 5 kr., for maten 25 kr. og for husvær 3 kr. Søknad um fri læra for trengjande gutar i Bratsbergs kann sendast til underteknade. V. Ullmann.

  

 

85 Øyro

 

kostar ”Firda- og Sygnafylkets Avis”– Bergen – fraa 1ste Oktober til Nyaar. Dei, som tingar Bladet, fær fritt andre Samling med ”Smaa-stubbar”. Boki er paa 48 Sidur og inneheld 5 morosame Sogur.

 

F. og S. Avis” er reint Vinstreblad, tek inn Stykkje paa Maalet solangt, som Romet rekk, og gjer i det heile, kva det kann fyr aa stydja Maalsaki. – Maalmennerne skulde slutta seg til slike Blad, som verkeleggjer noko fyr Landsmaalet og ikkje berre let det vera med aa snakka pent um det ein og annan Gongen.

 

Prøv ”F. og S. Avis” eit Kvartal.

 

 

Den 21 Oktober 1887 foregår i Kjöbenhavn 1ste Klasses Träkning i Dansk Varelotteri. Stor BORTlodning  af Industri- og Kunstgjenstande.

 

264,300  Gevinster à 6000Kroner, 3000, 2500, 2000, 1500, 1200, 1000, 600, 500, 400, 300, 200, 150, 60, 50, 40, 25, 15 og 10 Kroner m. fl. eller til sammen ca. 1,230,000 Kr. bortspilles i denne  Spilleserie. Ethvert Lod erholder i denne Träkning uvilkårlig en Tillägs- eller Hoved-Gevinst, varierende i Värdi fra 2 Kr. 40 Öre til 1200 Kr. Prisen For hvert Lod er kun 2 Kroner 10 Öre. 5 Lodder sälges for 10 Kroner 50 Öre. Träkningsliste sendes senest 8 Dage efter afholdt Träkning. Bestillinger på Lodder turde snarest  og allersenest den 20 Oktober 1887 indsendes til Oluf Rasmussen & Comp., 165,Gothersgade 165, Kjöbenhavn K.

 

NB. Samtlige Gevinster, små og store, kunne i alle Träkninger senere  besörges realiserede i kontante Penge.

 

På given Foranledning tilkjendegives herved, at undertegnede Administration i enhver Henseende garanterer for en prompte Opfyldelse af de af Firmaet Oluf Rasmussen & Co. ligeoverfor Spillerne indgåede Forpligtelser.

  

Kjöbenhavn, i Administrationen for Dansk Varelotteri, den 16. Januar 1886.

 

Nr. 1. Bartholinsgade. Stuen.

 

L. Jörgensen; adm. Direktör.

 

 

Lodder på Afbetaling!

 

For de ärede Deltagere, som bestemme sig for at spille på 5 Lodder, men af en eller anden Årsag ikke i Öieblikket skulle önske at indsende hele Belöbet (som udgjör 10 ½ Krone), tilbyde vi os at lade os nöie med en kontant Indbetaling af kun 3 Kroner strax, og senere godtgjöre os det Resterende, (7 1/2krone), at de aldeles sikkert udfaldende 5 större eller mindre Gevinster.

 

På denne Måde kan altså Enhver i denne Träkning spille på 5 Lodder mod en kontant Udgift eller Risiko af kun 3 Kroner, idet vi således forpligte os til at udtage de manglende 7 ½ Krone af de senere udfaldende 5 Gevinster.

 

Mod en i rekommanderet Brev eller pr. Postanvisning indsendt kontant Indbetaling af kun 6 kr. kunne vi fölgelig pr. omgående Post sende 10 lodder. For 12Kroner 20Lodder o. s. v., alt på samme Afbetalingsvilkår, og sålangt Forrådet af Lodder sträkke til.

 

Plan sendes på Forlangende gratis & franco  og med omgående Post.

 

Oluf Rasmussen & Comp.

Gothersgade Nr. 165. Kjöbenhavn K.

 

 Samtlige Gevinster i alle Klasser kunne realiseres i Penge.


hver Lodseddel Gevinst fra 2 Kr. 40 Öre indtil 6000 Kr.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vika  og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Christiania Inhalations-Anstalt for Brystsvage.

 

Munkedamsveien No. 21. Aaben hver Dag fra Kl. 11-4.

 

Sølvnitrat-Inhalationer anbefales Patienter, som lider af Slim paa Lungerne (Bronchit) Asthma. Næse- og Halskatarrh, samt kronisk Spidskatarrh (Begyndelsen til Tæring). Sølvnitrat-Inhalationer ere meget rosende omtalt af Professor I. Voss, Stadsfysikus Bidenkap, Korpslæge Koren og flere Læger i Kristiania og ansees som det mest rationelle og virknignsfulde Middel som findes mod ovennævnte Sygdomme. – Inhalations-Aparater med Tilbehør sendes efter Bestilling. Breve med indlagt Frimærke besvares.

 

 

Lause Nr. av ”Fedraheimen” er tilsals i Ekspedisjonen.

  

Nyt! Udmærket. Praktisk! er vort Barber-Apparat,

 

hvormed Enhver strax kan barbere sig uden at skjære sig. Apparatet er saaledes konstrueret, at det er umuligt at skjære sig ved Brugen deraf. Hvilken stor Fordel det er uden Omstændigheder at kunne barbere sig selv hurtig og smukt, behøver ikke nærmere at udvikles. Storartet Besparelse opnaaes ogsaa ved en Gang for alle at kjøbe et Barber-Apparat, thi enhver kan altsaa i Resten af sit Liv uden Udgift paa en let og behagelig Maade barbere sig selv uden at resikere at skjære sig. Skjønt vort Barber-Apparat, der vil være en Pryd for ethvert Toiletbord, er meget elegant udstyret, er Prisen dog kun 5 Kroner. Indsendingen af Beløbet sker bedst og billigst ved at indlægge en 5 Kroneseddel i et rekommanderet brev. Exportselskabet.

 

Kjøbenhavn,  Danmark.

 

Barber-Apparatet er den smukkeste og mest nyttige Present til en Herre.

 

Enhver Dame, der altid vil se sin Mand, Kjæreste eller Broder smukt barberet, bør forære ham et Barber-Apparat.

 

 

Bladstyrar: Ivar  Mortenson, kand. teol.

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 08.10.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum