Lysingar.

 

Tele-laget.

 

Møte Sundag Kl. 5.

 

 

 

Ein Lærarkandidat tilbyd Undervisning i Engelsk, Tyskog Fransk. Vidare Rettleiding aa faa i Fedraheimen, Møllergata 15II.

 

 

Lause Nr. av ”Fedraheimen” er tilsals i Ekspedisjonen.

 

 

 

Behag at læse!

  

Den berømte Th. Berens er nu hjemkommen fra Udlandet og vedbliver at behandle Gigt, Reumatismeog Nervelidende.

 

Enhver, der lider af nævnte Sygdomme, behøver kun at indsende en skriftlig Forklaring over den. Da jeg ved min siste Udenlandsreise har erhvervet mig endnu flere og mere praktiske Fremgangsmaader, hvilke have udstaaet sine Prøver med overraskende Resultater, saa har jeg gjort mig den Foresats, at alle,som søge mig i nævnte Sygdomme skal blive friske, forsaavidt ikke særegne Tilfælde indtræffe.

 

Intet Tilfælde overtages, uden Bedring kan garanteres. Send ind Konsulationsgebyret, Kr. 2, saa erholdes Recept.

 

Obs. Den, der ikke bliver fuldstændig frisk ved første Medicin, erholder gratis ny Recept.

 

Th. Berens, Laurvik.

 

 

Dalernes Tidende” - frisindet Blad for Egersund og Dalerne

 

udkommer i Egersund 2 Gange ugentlig og koster 1 Krone Kvartalet foruden Postporto 10 Øre. Abonnement kan tegnes paa enhver Postanstalt.

 

Dalernes Tidende” er den mest udbredte Avis i Egersund og Dalerne, og er saaledes det hensigtsmæssigste Avertissementsblad for disse Distrikter. – Avertissementer betales med 8 Øre pr. Korpuslinie. I Kristiania modtager Emil Dybwads Annonce-Expedition Avertissementer til Bladet.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 13.11.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum