Til I. O. I Aafjorden!

I Fedrah. for 30/12 85, optaget i Dagsp. for 6/1 d. A., bringer De Hr. D. Sæter ”stor Takk for de store Uppofringar, han heve gjort for Skulen” og Deres Bygd i Anledning de 10 Ugers Folkehøiskole, han og Hr. Pastor Seip nylig holdt i Aafjorden. -Nu vel! Men dette stærke Udtryk i den brugte Forbindelse opfattes dog meget forskjelligt og til andres Skade, fordi det er uklart. -Et Par Ord om, hvori disse hans ”store Uppofringar” bestaar, havde derfor været paa sit Sted; thi, naar der her skal gives stor Tak til ham for ”store Uppofringar”, saa burde vel DHrr, Soknepræst Seip og Hypothekbanksuppleant O. J. Høyem i Trondhjem endnu mindre været forbigaaede.

K. Su.

Bedes optaget i de Blade, som har optaget I .O.s Stykke.


Frå Fedraheimen 13.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum