[Tidender.] Det Norske Samlaget og Huseby & Ko. limit.

I Dagbl. for igaar stod aa lesa:
 
”I Anledning af et indsendt Stykke i Dagbladet for igaar, undertegnet ”Maalmand”, hvori insinueres, at Huseby & Ko. limit, som Hovedkommissjonærer for ”Det norske Samlaget” har paa en utilbørlig Maade forhalet Opgjør og Betaling for Samlagets Skrifter forrige Aar, skal jeg som Formand for nævnte Samlag herved give den Erklæring, at Insinuationen savner Grund. Firmaet har nemlig ved at framlægge sine Bøger for mig overbevist mig om, at det har været umuligt for Firmaet at levere Opgjør til Samlaget tidligere end skeet.
 
Tingen er den, at Huseby & Ko. limit. selv har maattet vente paa Opgjør fra andre Boghandlere, til hvem Samlagets Skrifter var sendt i Underkommissjon. Jeg har saaledes paa Opfordring gjennomgaaet Firmaets Kontobog med Boghandlere og fundet, at ikke mindre end 20 Firmaer ikke leverede Opgjør for 1884 før i Juni Maaned og senere, medens der fra 5 Firmaer endnu den Dag i dag intet Opgjør er indløbet, nemlig saaledes:
 
i Juni 2 Opgjør,
i Juli 3 _
i August 3 _
i Septbr. 8 _
i Oktober ” _
i Novbr. 1 _
i Decbr. 3 _
 
Enhver masa etter dette skjønne, at Huseby & Ko. limit, med saa mange manglende Opgjør fra andre Boghandlere har været ude af Stand til endeligt Opgjør af sine egne Hovedkommissjonskonti tidligere end skeet er, og den Meningsforskjel, som i Sommer opstod mellem Firmmaet og mig angaaende dets Forretningsforhold til Samlaget, vilde derfor selvfølgelig ikke have fundet Sted, dersom jeg den gang havde havt saa nøie Kjendskab til de ovenfor forklarede Forhold, som jeg nu har.
 
Idet jeg med Fornøielse afgiver denne Re-degjørelse til DHrr. Huseby & Ko. limit., giver jeg ogsaa mit Minde
til, at samme offentliggjøres.
 
Kristiania, 6te Januar 1886.
 
Andr. Hølaas ,
 
p. t. Formand for Det Norske Samlaget.”
 

Frå Fedraheimen 09.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum