Lysingar.

 
Uddannelseskursusfor Folkeskolelærere.

Fra 1ste September vil med offentlig Understøttelse et 4 Ugers Kursus for Lærere, Lærerinder og Seminarister blive afholdt her i 
Kristianssand hovedsagelig med det Formaal at meddele Undervisning i det norske Folkesprog. I Forbindelse hermed vil der ogsaa gives nogen Veiledning i oldnorsk. Der vil derhos blive holdt Foredrag over andre Emner, deriblandt især over dansk-norsk Literatur. Møder til 
Samtale og Sang vil blive afholdt udenfor Undervisningstimerne.

Foruden fri Undervisning vil indtil 20 Deltagere, der gjennemgaar det hele Krusus, paa Ansøgning kunne faa Stipendier paa omkring 30 Kr. til Bestridelse af Udgifter ved Opholdet.

Indmeldelser, i Tilfælde ledsaget af Ansøgning om Stipendium, indsendes inden 15de August til undertegnede Løvland.

Kristiansand den 6te Juli 1885.

P. A. Skjefveland. J. Løvland.