ABC-Bok paa Landsmaalet.

 

(Innstelling fraa Kyrkjenemndi um Hjelp av Statskassa til Austlid si ABC-Bok).

 

 

Dette Andragende, der er vedtaget af 13 Repræsentanter, gaar ud paa, at der maa bevilges til den nævnte ABC Kr. 700.00. hvorved Bogen vil kunne sælges til en Pris af 25 Øre. Hr. Austlids Bog, der nærmest synes at henhøre til samme Gruppe Barnebøger som Fru Rosings ”Barnets første Bog”, blev i sin Tid tilkjendt Præmie af Vestmannalaget. Det første Oplag, som kom i 1880 og var paa 4000 Exemplarer, er nu næsten udsolgt. Den nye Udgave til blive noget større end den ældre og udkomme i et Oplag paa 5000 Exemplarer.

 

Som bekjendt udkommer der for Tiden ved offentlig Foranstaltning en Oversættelse af det Nye Testamente paa Landsmaal, desuden er der udkommet ikke faa andre Bøger i Landsmaalet, ligesom Interessen for dette udover Bygderne synes at være i Tiltagende.

Under disse Omstændigheder finder Komiteen det heldigt, at der ogsaa i Landsmaalet forefindes en god ABC. En saadan vil visselig i mange Hjem og Skoler have sin store Betydning og lette Børnene Tilegnelsen af Færdighed i Læsning. Ingen vil nægte, at det er ønskeligt, at den første Bog, Barnet stifter Bekjendtskab med, er affattet i Barnets eget Sprog. At det lærer at læse efter en saadan, vil visselig ikke i mindste Maade vanskeliggjøre den senere Tilegnelse af Skriftsproget.

 

Men skal der med Understøttelse af det Offentlige udkomme en ABC paa Landsmaalet, da bør der gjøres Alt, for at Bogen kan blive saa god som mulig. Komiteen finder derfor, at der bør aabnes Landets Lærerstand og andre Adgang til at indsende Konkurranceudkast til en saadan ABC. Vistnok har den af Hr. Austlid forfattede Bog ikke faa Fortrin; men den lider dog ogsaa af Mangler, som det kunde være ønskeligt bleve afhjulpne; saaledes forekommer det Komiteen, at Læsestykkerne ikke altid er valgte med tilstrækkelig Kritik. Hr. Austlid erkjender selv, at hans Bog kan forbedres og erklærer, at den i den nye Udgave vil vinde i Godhed. Aabnes der Konkurrance om en ABC, vil Hr. Austlid have Adgang til at indsende til Bedømmelse den nye forbedrede Udgave af sin Bog. Som et passende Honorar for det bedste Arbeide vil Komiteen foreslaa Kr. 500.000, heri iberegnet Omkostningerne ved Bedømmelsen. Hvorvidt Udgivelsen af den Bog, der erkjendes for den bedste, skal støttes ved Statsbidrag, maa blive Gjenstand for senere Afgjørelse. Konkurrancearbeiderne antager man bør indsendes til det norske Samlag i Kristiania og fra dettes Side _ i Lighed med, hvad der er Tilfælde med Bibeloversættelsen _ undergives saadan Bedømmelse, som af Kirkedepartementet findes betryggende. Man har konfereret med Samlagets Bestyrelse, der har erklæret sig villig til at tage sig af Sagen.

 

I Henhold til Ovenstaaende indstilles:

 

Som Konkurrancepræmie for en ABC i Landsmaalet bevilges udbetalt til Bestyrelsen for det norske Samlag Kr. 400.00, paa Betingelse, at de Prøvearbeider, der maatte indkomme, undergives fra Samlagets Side en saadan Bedømmelse, som af Kirkedepartementet findes tilfredsstillende. Som Bidrag til Bedømmelsen bevilges Kr. 100.00.

 

Frå Fedraheimen 31.05.1884

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum