Indbydelse


Biskop Jørgen Moe hører ubestridt til vort Folks beste og kjæreste Navne. Hans ædle, af en dyb og from Aand baarne, i en fin og smagfuld Form fremtrædende Digtning, hans For- tjenester af vore Folkeeventyr, som han har væsentlig idraget til at give en mønstergyldig Skikkelse, hans velsignelsesrige Virksomhed som Præst og Sjælesørger, hans helt igjennem aandfulde og elskværdige Personlighed sikrer ham i vide Kredse taknemmelig og kjærlig Erindring.

Vi tror derfor i Sandhed at imødekomme mange Hjerters Trang, idet vi herved indbyder til Subskription for at rejse et passende Mindesmærke paa hans Grav. Netop mange smaa Bidrag vil klarest vidne om Udstrækningen af den Velvilje, hvormed hans Minde omfattes.


Kristiania i April 1884.
 
 
I. Borch,                        N. Brandt,
Ritmester, Drammen.       Kand. theol., Vestre Aker.
 
 
S. Brun,                         Essendrop,          A. Grimelund,
Sognepræst, Kristiania.      Biskop.              Biskop.

 
Gude,                            I. C. Heuch,           Gustav Jensen,
Professor.                    Sognepræst, Kr.ania.   Pastor, Kr.ania.

 
V. Koren,                       Lassen,
Provst, Drammen.            Stiftsprovst, Kristiansand.

 
I. Meinich,                     M. I. Monrad,           A. Munch.
Fabrikejer, Kr.ania.          Professor.               Professor.

 
N. Nickelsen,                  Chr. Nygaard,
Skolebestyrer, Kr.ania.     Sognepræst, Vestre Aker.

 
Asle Strand,                   H. I. Woxen,
Gaardbruger, Sigdal.        Gaardbruger, Vestre Aker.


Listur er utlagde hjaa Bokhandlararne
Aschehoug, Cammermeyer og Grøndahl & Søn,
i Andvords Papirhandel og i Athenæum.