Lysingar.

Overretssagfører Kr. J. Olsen,
Torvgaden 5b. Kristiania,
udfører Retssager, Inkassationer m. v.
 
 
Nordmanden
udgivet af theol. Kand. Kristjan Olsen, udkommer fra Nytaar i 2 Udgaver:
Den daglige Udgave koster med Postpenger Kr. 2.16 for Kvartalet.
Som Tilleg medfølger:
  1. Syn og Sagn, et Blad nærmest for Ungdommen, udgivet af S. Knutsen (1 a 2 Nr. om Maaneden). (Nye Tingere faa Bladet fra dets Begyndelse.)
  2. Grundloven med Rigsakten m. m.
 
Ugeudgaven
udgaar hver Torsdag i udvidet (stort 6-spaltet) Format og koster med Postpenger Kr. 1.66 for Halvaaret.
 
For Bekjendtgjørelser betales for 1ste Gangs Indrykning 10 Øre for Korpus- (eller Petit-) Linjen og 5 Øre for hver følgende Gang.
 
           
Det norske Samlaget.
 
Dei, som lenge hev ventat paa og spurt efter Vinjes Skrifter, fær vera so gode aa venta enno eit litet Bil. Um ei Vika elder so kjem 25 Ark, som likevel ikkje er heile Utdraget or Dølen og helder ikkje eit heilt Band. Lagsmenn, som hev sendt Aarspengarne fyr 1881 Kr. 4 fær detta Heftet og derattaat Lauvduskar IV, 12 Ark fritt. I Bokhandelen kjem berre 1ste Heftet av Vinjes Skrifter til aa kosta Kr. 4,80. Dei, som vil vera Lagsmenn, og dermed faa Vinjes Skrifter til nedsett Pris, fær segja fraa strakst. Iaar kjem 2dre Heftet av Vinjes Skrifter og derattaat ei Heimssoga fraa 1814 til vaare Dagar paa ei 12 Ark.
 
 
Paa Undertegnedes Forlag er udkommet:
 
Af Danmarks Kirkehistorie i vort Aarhundrede. Nogle Skildringer ved Olaf Røst.
10 Ark (160 Sider). Pris 1 Krone.
           
Naar 10 Ekspl. tages, faaes 2 Friekspl. samt Bøgerne frit tilsendte gjennem Posten. Et enkelt Ekspl. erholdes ogsaa frit tilsendt pr. Post, naar 1 K r. sendes til undertegnede Forlægger.
Trondhjem i August 1881.
Johan L. Sundt.