Lysingar.

Fedraheimen 1882.
 
Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og vil som fyrr arbeida for Norskdom, Fridom og Upplysning. Bladet inneheld Avhandlingar og Smaastykkje um ymse Dagsspursmaal, dessutan Skildringar, Forteljingar, Folkesegner. Dikt. Nytt, Rispur o. d. I 1ste Halvaar 1882 vil det bl. a. innehalda ei ny større Forteljing:
           
Bonde-studentar
(av Forf. til ein Fritenkjar, Seld til den Vonde m. fl. Bladet kostar Kr. 2.20 for Halvaaret og kann tingast paa alle Posthus. Elder Ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania. Avissak. Pengar maa fylgja.
           
I Kristiania tingar Ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Trykkeri).
           
Fedraheimen for 2dre Halvaar 1881 er enno aa faa Pris Kr. 2.20. Der finn Ein millom mykje annat: Tartuffe, Lystspel av Molière (i Umskrift fraa Fransk av J. Belsheim: - heile Verket).
 
 
Paa Undertegnedes Forlag er udkommet:
Af Danmarks Kirkehistorie      i vort Aarhundrede.
Nogle Skildringer ved Olaf Røst.
10 Ark (160 Sider). Pris 1 Krone.
           
Naar 10 Ekspl. tages, faaes 2 Friekspl. samt Bøgerne frit tilsendte gjennem Posten. Et enkelt Ekspl. erholdes ogsaa frit tilsendt pr. Post, naar 1 Kr. sendes til undertegnede Forlægger.
           
Trondhjem i August 1881.
                                              
Johan L. Sundt.