Fram

gjeng den norske Saki, _ signe Norigs Storthing. Sjølve Regjeringi lyt vera med no. Her kjem tvo Brev, som den kgl. norske Regjeringi hev funnet, at ho maatte senda ut:
                       
I.
(Norigs Soga.)
           
Under 25 forr. Md. har det behaget Hs. Maj. Kongen blandt Andet at befale følgende af Storthinget under 8 næstfør fattede Beslutning tagen tilfølge:
           
Til Udgivelse af det norske Samlags Bog Norigs Soga i et Antal af 5000 Exemplarer til en Pris af 80 Øre pr. Exemplar bevilges Kr. 1500.
           
Hvilket herved meddeles Bestyrelsen som Forlægger af nævnte Værk.
 
Christiania 6 August 1881.
Holmboe.
                                              
 
N. Hertzberg.
 
 
II.
(Bibelen.)
 
Under 25 forr. Md. har det behaget Hs. Maj. Kongen blandt Andet at befale følgende af Storthinget under 8 næstfør fattede Beslutning tagen tilfølge:
           
Til Prøveoversættelse af en Del af det nye Testamente paa det norske Folkesprog, f. Ex. Johannes Evangelium eller Romerbrevet, bevilges udbetalt til Bestyrelsen for det norske Samlag Kr. 1000 paa Betingelse, at Kirke-Departementet godkjender Valget af de Mænd, der overtage Oversættelsesarbeidet, samt at Arbeidet, før det udgives, undergives en Bedømmelse, som nævnte Departement finder betryggende.
           
Ved at meddele ovenstaaende skulde man anmode Bestyrelsen om at underrette Departementet om, til hvilke Mænd det agter at overdrage nævnte Oversætterarbeide.
 
Christiania 6 August 1881.
Holmboe.
 
 
N. Hertzberg.