[Til Tingararne!]

Ver so god og send Bladpengarne for 1881, for heile Aare eller halve eller fyrste Fjordungaare, til Fredrikstad Postkontor.
 
                       
Lysingar.
             
 
Østlandsk Tidende
udkommer 3 Gange om Ugen og koster overalt i Landet 2 Kroner Kvartalet.
                       
 
Fedraheimen 1881.
           
Vikebladet Fedraheimen vil fraa Nytaar av verta trykt paa betre Papir. Det vil verta 4 berre noko smalare Spaltor paa Sida istadenfor fyrr 3, so det i det heile vil verta kringom Tiendeparten meir Innehald i Bladet en fyrr. Fedraheimen kjem ut i Fredriksstad (men vert styrt fraa Kristiania), og arbeider for Norskdom, Fridom og Upplysning. Dessutan inneheld det Forteljingar, Nytt, Rispuro. d. Det kostar Kr. 2.20 for Halvaaret med Porto og alt. Ein kan tinga det paa alle Posthus. Elder Ein kann senda Brev beint til Fredriksstad, og daa med Utskrift: Til Posthuset i Fredriksstad. Avissak vedk. Fedraheimen. Pengar maa fylgja.
                       
 
Nordmanden i 1881.
           
Nordmanden udkommer i 1881 som før med et stort 5spaltet Nr. hver Torsdag. Indholdet er Nyheder fra Ind- og Udland, Politik, forskjellige Afhandlinger, Fortellinger, Brevsendinger fra forskjellige Kanter af Landet samt fra Danmark osv. osv.
           
En eller to Gange i Maaneden medfølger Tilleg af Føljetonark.
           
Bladet kan tinges paa alle Posthus og koster med Porto Kr. 1.65 for Halvaaret. De som samler Bladholdere faa paa 5 betalte Exemplarer det 6 frit.
                       
 
Til Amerika.
                         
For 1 Dollar
kann ein i Amerika faa til seg sent,
anten Fedraheimen i 8 Maanadar
elder Nordmanden i 8 -
elder Østlandsk Tidende i 4 -
 
For 2 Dollars
anten Fedraheimen og Østlandsk Tidende 6 Maanadar
elder Fedraheimen og Nordmanden 8 -
 
                                   
Abc-Bok
ved Andreas Austlid,
Vestmannalagets Utgaava, J. W. Eides Forlag, kostar 25 Øyror innb.
4 Bøker fritt i Posten . . 1 Kr.
12 - i - . . 2 50 Ø.
25 - i - . . 5
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.
                                   
 
Fredriksstad.
Trykt i Nikolai Olsens Trykkeri.