Inbjudning

till deltagande i Utställning af Industri- och Slöjdalster i Malmö år 1881. Redan länge har varit allmänt erkänt att den täflan, som genom större utställnignar af industriella produkter och slöjdalster framkallats, och det åskådliggörande af Industriens och handtverks-skicklighetens framåtskridande, som derigenom vunnits, varit af stor betydelse och medfört nyttiga verkningar icke endast för sjelfe idkarne af hvarjehanda slags industri och slöjd, utan äfven för låndet i dess helhet. Af detta erkännande har Malmö Industriförening, hvars ändamål är konstflitens ech näringarnes befrämjande, funnit sig manad att, då det Femtonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet kommer att nästa år i Juli månad hållas här i Malmö, icke lemna obegagnadt det särdeles gynsamma tillfälle, som sålunda erbjuder sig att då åstadkomma täflan äfven i industrielt afseende. Den har derföre beslutat att samtidigt och i viss mån i samband med nämnde möte anordna en allmän utställning af fabriks-och handtverks- samt slöjdalster äfvensom af råämne för industriella behof.
           
Det nära gemensamhetsförhållande, den lifliga inbördes förbindelse, hvari de tre nordiska länderna, Sverige, Norge och Danmark, stå till hvarandra, så uti industrielt, som många andra hänseenden, har gjort att utställningen ansetts böra omfatta alla dessa tre länder.
           
Undertecknade, af Malmö Industriförening utsedde att utgöra Styrelse för utställningen, få alltså härmed inbjuda svenske, norske och danske industri- och slöjdidkare till deltagande i densamma och våga uttala den önskan och förhoppning att detta tillfälle att inför en antageligen mycket stor allmänhet, som då kommer att besöka denna stad, få framlägga alstren af deras verksamhet måtte af industriens utöfvare med beredvillighet omfattas, så att utställningen må blifva så både omfangs-och lärorik, som förhållandena kunna medgifva. - - -
           
Malmö i November 1880.
                                   
Styrelsen
för Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1881.
(Underskrivet av) Olof Ahlström (o. fl.)
           
Av Programmet tek me inn fylgjande:
           
1. Denna utställning som kommer att öppnas Måndagen den 18de Juli 1881 och fortfara minst en månad, är ämnad att i mån af utrymme omfatta, utom de Skandinaviska ländernas råämnen för industriella behof alla produkter af handtverkerier, fabriker och husflit.
           
2. Anmälen om artiklar, som önskas utstälda, skall före nästkommande 1:ste April insändas till Styrelsen för Industri- och Sløjdutställningen i Malmö 1881, börjande sådan anmälan innehålla uppgift om:
           
a) Utställarens namn, yrke och bostad;
           
b) Artiklarnes beskaffenhet och mängd; samt
           
c) Huru stort utrymme, som för de anmälda artiklarne ungefärligen erfordras på
golf, bord eller vägg.
           
3. Anmälda artiklar böra vara aflemnade uti utställningslokalen eller under Styrelsens adress ankomna till Malmö, senast Lördagen den 18de Juni 1881.
           
4. Utställningsföremålens transport från och åter til jernbanstation eller hamnen i Malmö ombesörjes af Styrelsen utan någon kostnad för utställarne.
           
5. Inlemnade artiklar skola åtföljas af en i 3:ne exemplar upprättad förteckning, innehållande uppgift om:
           
a) Utställarens namn, yrke och bostad;
           
b) Artiklarnes beskaffenhet och mängd, jemte pris (pr. stycke och i större parti):
           
c) Huruvida försäljning önskas af de insända artiklarne til uppgifvet pris; samt
           
d) Huruvida försäkring under utställningstiden mot eldskada önskas ombesörjd genom Styrelsen på utställarens bekostnad.