[Lysingar]

Til Tingararne!
 
  1. Send no Bladpengarne alle som skylder, ellest kjem ikkje Bladet lenger en til 15de Novbr.
  2. Skriv, naar du sender Pengar, utanpaa Breve: Til Postkontoret i Fredriksstad, - ikkje: til Fedraheimens Ekspedition, me fær ikkje Breve kor som er; Posthuse synar dæ og sender Bladpengarne til oss.
  3. Send ikkje no Pengar for lenger Tid en Aare ut. Sender du meir, heve Posthuse berre Bry av dæ, og me fær deim ikkje lel fyrr til Nyttaar.
  4. Heve du noko aa skriva til Ekspeditionen om, skriv dæ ikkje i Pengebrevi, men send dæ for seg sjølv, daa er du vissaste paa at me fær dæ, og so er dæ minst Bry for Posthuse og for oss.
  5. Lær no denne Leksa, ein annan Gong fær du kanskje ei til.
 
Ekspedisjonen.
 
                       
Lysingar.
             
Østlandsk Tidende
udkommer 3 Gange ugentlig i Fredriksstad i stort 5spaltet Format. Det kan tinges fra
1ste Oktbr. og koster Kr. 2.00.
15de - indtil - 1.70.
1ste Novbr. 31te Decbr. 1.35.
             
 
Fedraheimen
 
kjem fraa 1ste Juli ut i Fredriksstad, men under det same Styre som fyrr.
           
Bladet arbeider fyr at det norske Maalet skal koma til sin Rett baade i Tale og Skrift. Det arbeider fyr Framgang og Fridom baade i politiske og andre Ting.
           
Fedraheimen kjem ut kvar Laurdag og kostar med Postpengar 1 Kr. 10 Øre fyr Kvartalet.
           
 
Det Norske Samlaget.
           
Av Heimskringla elder Noregs Kongesogor av Snorre Sturleson (umset af S.) er utkomi fyrste Boki i ny (andre) Utgaava. Ho er paa 17de Arket og naar fram til 1015. Samlagsmen, som hev betalat Aarspengarne fyr 1880, fær skriva til Samlaget og segja fraa, um dei vil hava denne Boki som Deil av Aarsleveringi, elder um dei helder, istaden fyr den, vil hava andre Bøker, som dei daa kann velja seg ut sjølve, sovidt Samlaget hev Upplag. Samlaget hev enno nokre Eksemplar av 2dre, 3die og 4de Boki av det nemnde Verket, so det er Tilføre til aa faa detta heilt elder og einskilde Bøker til Utfylling. 1ste Boki (2dre Utgaava) kostar Kr. 2.25. Prisen paa dei andre 3 Bøkerne (1ste Utgaava) er: 2dre Boki (Olav den Heilage) Kr. 2.75, 3die Boki (til Sigurd Jorsalafar) Kr. 2.00 og 4de Boki Kr. 2.00. Fyr heile Verket er Prisen Kr. 8.00. Naar Ein sender Pengarne til
           
Det Norske Samlaget, Kristiania, fær Ein Bøkerne fritt-til-seg-sende med Posten. Iaar er det ellest utkomet fraa Samlaget: Guro Heddelid av Jørund Telnes og kjem til Hausten bl. A. ei Umskrift av Thomas à Kempis aagjæte Verk De imitatione Christi (um aa fylgja Christus) ved Prest J. Belsheim. Aarspengarne er framleides Kr. 4.00 (i Amerika Kr. 5.00). Fyr dei fær Lagsmennerne seg fritt sende med Posten alle dei Bøker, som Samlaget gjev ut. Aarspengarne bør betalast i 1ste Helvti af Aaret.
                                   
 
Fredriksstad.
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.