Lysingar.

Det Norske Samlaget.
 
Av Heimskringla elder Noregs Kongesogor av Snorre Sturleson (umset af S.) er utkomi fyrste Boki i ny (andre) Utgaava. Ho er paa 17de Arket og naar fram til 1015. Samlagsmen, som hev betalat Aarspengarne fyr 1880, fær skriva til Samlaget og segja fraa, um dei vil hava denne Boki som Deil av Aarsleveringi, elder um dei helder, istaden fyr den, vil hava andre Bøker, som dei daa kann velja seg ut sjølve, sovidt Samlaget hev Upplag. Samlaget hev enno nokre Eksemplar av 2dre, 3die og 4de Boki av det nemnde Verket, so det er Tilføre til aa faa dettaheilt elder og einskilde Bøker til Utfylling. 1ste Boki (2dre Utgaava) kostar Kr. 2.25. Prisen paa dei andre 3 Bøkerne (1ste Utgaava) er: 2dre Boki (Olav den Heilage) Kr. 2.75, 3die Boki (til Sigurd Jorsalafar) Kr. 2.00 og 4de Boki Kr. 2.00. Fyr heile Verket er Prisen Kr. 8.00. Naar Ein sender Pengarne til
           
Det Norske Samlaget, Kristiania, fær Ein Bøkerne fritt til-seg-sende med Posten. Iaar er det ellest utkomet fraa Samlaget. Guro Heddelid av Jørund Telnes og kjem til Hausten bl. A. ei Umskrift av Thomas à Kempis aagjæte Verk De imitatione Christi (um aa fylgja Christus) ved Prest J. Belsheim. Aarspengarne er framleides Kr. 4.00 (i Amerika Kr. 5.00). Fyr dei fær Lagsmennerne seg fritt sende med Posten alle dei Bøker, som Samlaget gjev ut. Aarspengarne bør betalast i 1ste Helvti af Aaret.
                         
 
Sagatun Folkehøiskole
ved Hamar
 
begynder atter 1ste November sin Vinterskole for voksne Gutter i en Alder af 18 Aar og derover. Skolens Undervisningsfag er: Verdens- og Fædrelandshistorie, Norges Grundlov (ved Siden deraf Grundtrækkene af Nabolandenes samt Amerikas Statsforfatninger), endvidere Modersmaal, mundtlig og skriftlig, Geografi, Regning, Landmaaling, Bogførsel og Sang. I nogle Timer om Ugen vil der af en Agronom fra Aas blive meddelt Landbrugslære.
           
Betalingen for Undervisningen er 1 Spd. maanedlig, for Kosten 6 Spd. og for Logis med Lys, Ved og Sengklæder 1 Spd. pr. Maaned. Lagener og Haand- klæder maa Eleverne selv medbringe. Ønsker nogen helt eller delvis at holde sig Kosten selv eller skaffe sig den paa Nabogaardene, saa er dertil Adgang. - Undervisning (NB. ikke Kost og Logis) for 5 Elever, naar der skaffes Attest for Ubemidlethed.
           
De, der ønsker at optages ved Skolen, maa indmelde sig inden 14de Oktober til
                                                           
O. Arvesen,
Sagatun pr. Hamar.
                       
 
Fedraheimen
kjem fraa 1ste Juli i Fredriksstad, men under de same Styre som fyrr.
           
Bladet arbeider fyr at det norske Maalet skal koma til sin Rett baade i Tale og Skrift. Det arbeider fyr Framgang og Fridom baade i politiske og andre Ting.
           
Fedraheimen kjem ut kvar Laurdag og kostar med Postpengar 2 Kr. 20 Øre fyr Halvaaret.
                       
 
Nordmanden,
et frisindet Ugeblad for Hvermand,
 
udgivet af Kand. theol. Kristjan Olsen, udkommer i Fredriksstad hver Torsdag i stort 5spaltet Format. Bladet indeholder Nyheder fra Ind- og Udland, politiske, sociale og kirkelige Afhandlinger, Fortællinger, Skildringer fra Naturen og Folkelivet osv. Overrets- sagfører N. J. Sørensen er fast Medarbeider i Bladet. Det vil stadig modtage Bidrag fra flere Kanter af Landet, ligesom Bladet ogsaa har en fast Brevskriveri Danmark.
           
Hver Maaned eller, om Tingertallet tillader det, hver 14de Dag vil Bladet blive ledsaget af et Føljeton-Ark som Tillæg.
           
Gratis medfølger: Johan Sverdrup, en Livsskildring af N. J. Sørensen, i heftet Stand. De Tingere som heller vil have JaabæksBiografi af den samme Forfatter, kan i Steden faa den, naar de underretter Expeditionen derom (i betalt Brev eller paa et 5 Øres Postkart).
           
Bladet kan tinges paa alle Posthus og koster med Porto Kr. 1.65 Halvaaret. De som samler Bladholdere faa paa 5 betalte Exemplarer det 6te frit.
                                   
 
Fredriksstad.
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.