[Lysingar]

Dei som ikkje heve betalt fær ikkje Blade lenger en Maanaden ut.
           
Tingararne i Kristiania fær ogso no vera so snilde aa senda Bladpengarne i Posten.
 
Lysingar.
           
 
Sagatun Folkehøiskole
ved Hamar
 
begynder atter 1ste November sin Vinterskole for voksne Gutter i en Alder af 18 Aar og derover. Skolens Undervisningsfag er: Verdens- og Fædrelandshistorie, Norges Grundlov (ved Siden deraf Grundtrækkene af Nabolandenes samt Amerikas Statsforfatninger), endvidere Modersmaal, mundtlig og skriftlig, Geografi, Regning, Landmaaling, Bogførsel og Sang. I nogle Timer om Ugen vil der af en Agronom fra Aas blive meddelt Landbrugslære.
           
Betalingen for Undervisningen er 1 Spd. maanedlig, kor Kosten 6 Spd. og for Logis med Lys, Ved og Sengklæder 1 Spd. pr. Maaned. Lagener og Haandklæder maa Eleverne selv medbringe. Ønsker nogen helt eller delvis at holde sig Kosten selv eller skaffe sig den paa Nabogaardene, saa er dertil Adgang. - Ved private Bidrag er Skolen sat istand til at give Undervisning (NB. ikke Kost og Logis) for 5 Elever, naar der skaffes Attest for Ubemidlethed.
           
De, der ønsker at optages ved Skolen, maa indmelde sig inden 14de Oktober til
 
O. Arvesen,
Sagatun pr. Hamar.
           
 
Folkehøigskolen i Seljord
 
begynder for voksne Gutter d. 24de Oktober og varer i fem Maaneder. Undertegnede underviser i Verdenshistorie, Fædrelandshistorie, vor Literatur og Lovgivning. Seminarist Odmund Vik i Geografi, Regning, Landmaaling, Bogholderi og norsk Landsmaal. Seminarist Kr. Førland i Naturkundskab, Retskrivning og Sang. Betalingen er 25 Kr. for hele Skoletiden. 20 Kr. for de 3 Maaneder efter Jul alene, for kortere Tid 8 Kr. Maaneden. De som ikke holder sig selv med Kost, kan faa Kost og Logi paa Skolen for 28 Kr. Maaneden, men maa have med sig Lagener og Sengklæder. Ellers er Logi at faa paa Gaardene omkring.                                 
                                               
V. Ullmann
(D. 3233).                              
Kand. mag.
                       
 
Fredriksstad.
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.