[Lysingar]

Dei som ikkje heve betala, fær vera so god aa senda Bladpengarne helst baade for 3die og 4de Kvartal; paa den Maaten vert dæ minst Bry baade for Ekspeditionen og Tingararne.
                       
 
Lysingar.
                       
Fedraheimen
 
kjem fraa 1ste Juli ut i Fredriksstad, men under det same Styre som fyrr.
           
Bladet arbeider fyr at det norske Maalet skal koma til sin Rett baade i Tale og Skrift. Det arbeider fyr Framgang og Fridom baade i politiske og andre Ting.
           
Fedraheimen kjem ut kvar Laurdag og kostar med Postpengar 2 Kr. 20 Øre fyr Halvaaret.
                       
 
Nordmanden,
et frisindet Ugeblad for Hvermand,
 
udgivet af Kand. theol. Kristjan Olsen, udkommer i Fredriksstad hver Torsdag i stort 5spaltet Format. Bladet indeholder Nyheder fra Ind- og Udland, politiske, sociale og kirkelige Afhandlinger, Fortællinger, Skildringer fra Naturen og Folkelivet osv. Overretssagfører N. J. Sørensen er fast Medarbeider i Bladet. Det vil stadig modtage Bidrag fra flere Kanter af Landet, ligesom Bladet ogsaa har en fast Brevskriver i Danmark.
           
Hver Maaned eller, om Tingertallet tillader det, hver 14de Dag vil Bladet blive ledsaget af et Føljeton-Ark som Tillæg.
           
Gratis medfølger: Johan Sverdrup,en Livsskildring af N. J. Sørensen, i heftet Stand. De Tingere som heller vil have Jaabæks Biografi af den samme Forfatter, kan i Steden faa den, naar de underretter Expeditionen derom (i betalt Brev eller paa et 5 Øres Postkart).
           
Bladet kan tinges paa alle Posthus og koster med Porto Kr. 1.65 Halvaaret. De som samlar Bladholdere faa paa 5 betalte Exemplarer det 6te frit.
           
 
Vonheims Folkehøiskole
 
begynder igjen d. 19de Oktbr. for Gutter over 18 Aar. Betalingen er 1 Spd. (for kortere Tid 1 ½ Spd.) for Maaneden i Skolepenge og 4 ½ Spd. Mnd. for Hus og Kost. Lagen og Haandklæder maa medtages, helst ogsaa Sengklæder, Halvten til dobbelt Seng (f. Eks. Overbredsel); ellers betales derfor 1 ½ Spd. for Vinteren. Gutterne maa være til Hjelp med Vand og Ved og andet. Lærere er Fr. Hansen, I. Bøhn og Chr. Bruun. Indmeldinger inden 1ste Oktober til Bøhn, Foldbu, Gausdal.
                       
 
Fredriksstad.
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.