[Lysingar]

Dei som ikkje heve betala, fær vera so god aa senda Bladpengarne helst baade for 3die og 4de Kvartal; paa den Maaten vert dæ minst Bry baade for Ekspeditionen og Tingararne.
 
Lysingar.
                         
Sagatun Folkehöiskole
ved Hamar
 
begynder atter 1ste November sin Vinterskole for voksne Gutter i en Alder af 18 Aar og derover. Skolens Undervisningsfag er: Verdens- og Fædrelandshistorie, Norges Grundlov (ved Siden deraf Grundtrækkene af Nabolandenes samt Amerikas Statsforfatninger), endvidere Modersmaal, mundtlig og skriftlig, Geografi, Regning, Landmaaling, Bogførsel og Sang. I nogle Timer om Ugen vil der af en Agronom fra Aas blive meddelt Landbrugslære.
           
Betalingen for Undervisningen er 1 Spd. maanedlig, for Kosten 6 Spd. og for Logis med Lys, Ved og Sengklæder 1 Spd. pr. Maaned. Lagener og Haandklæder maa Eleverne selv medbringe. Ønsker nogen helt eller delvis at holde sig Kosten selv eller skaffe sig den paa Nabogaardene, saa er dertil Adgang. Ved private Bidrag er Skolen sat istand til at give Undervisning (NB. ikke Kost og Logis) for 5 Elever, naar der skaffes Attest for Ubemidlethed.
           
De, der ønsker at optages ved Skolen, maa indmelde sig inden 14de Oktober til
                                               
O. Arvesen,
Sagatun pr. Hamar.
 
           
Folkehøiskolen i Seljord
begynder for voksne Gutter d. 24de Oktober og varer i fem Maaneder. Undertegnede underviser i Verdenshistorie, Fædrelandshistorie, vor Literatur og Lovgivning. Seminarist Odmund Vik i Geografi, Regning, Landmaaling, Bogholderi og norsk Landsmaal. Seminarist Kr. Forland i Naturkundskab, Retskrivning og Sang. Betalingen er 25 Kr. for hele Skoletiden. 20 Kr. for de 3 Maaneder efter Jul alene, for kortere Tid 8 Kr. Maaneden. De som ikke holder sig selv med Kost, kan faa Kost og Logi paa Skolen for 28 Kr. Maaneden, men maa have med sig Lagener og Sengklæder. Ellers er Logi at faa paa Gaardene omkring.                                 
 
V. Ullmann.
(D. 3233).                                
Kand. mag.
           
 
Fedraheimen
kjem fraa 1ste Juli ut i Fredriksstad, men under det same Styre som fyrr.
           
Bladet arbeider fyr at det norske Maalet skal koma til sin Rett baade i Tale og Skrift. Det arbeider fyr Framgang og Fridom baade i politiske og andre Ting.
           
Fedraheimen kjem ut kvar Laurdag og kostar med Postpengar 2 Kr. 20 Øre fyr Halvaaret.
                                   
 
Fredriksstad.
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.