[Lysingar]

Dei som ikkje heve betala, fær vera so god aa senda Bladpengane helst baade for 3die og 4de Kvartal: paa den Maaten vert dæ minst Bry baade for Ekspeditionen og Tingararne.
                       
Lysingar.
 
Nordmanden,
et frisindet Ugeblad for Hvermand,
 
udgivet af Kand. theol. Kristjan Olsen, udkommer i Fredriksstad hver Torsdag i stort 5-spaltet Format. Bladet indeholder Nyheder fra Ind- og Udland, politiske, sociale og kirkelige Afhandlinger, Fortællinger, Skildringer fra Naturen og Folkelivet osv. Overretssagfører N. J. Sørensen er fast Medarbeider i Bladet. Det vil stadig modtage Bidrag fra flere Kanter av Landet, ligesom Bladet ogsaa har en fast Brevskriver i Danmark.
           
Hver Maaned eller, om Tingertallet tillader det, hver 14de Dag vil Bladet blive ledsaget af et Føljeton-Ark som Tillæg.
           
Gratis medfølger: Johan Sverdrup, en Livsskildring af N. J. Sørensen, i heftet Stand. De Tingere som heller vil have Jaabæks Biografi af den samme Forfatter, kan i Steden faa den, naar de underretter Expeditionen derom (i betalt Brev eller paa et 5 Øres Postkart).
           
Bladet kan tinges paa alle Posthus og koster med Porto Kr. 1.65 Halvaaret. De som samler Bladholdere faa paa 5 betalte Exemplarer det 6te frit.
 
                                   
 
Fredriksstad.
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.