Lysingar.

Lysingar.
             
Vonheims Folkehøiskole
 
begynder igjen d. 19de Oktbr. for Gutter over 18 Aar. Betalingen er 1 Spd. (for kortere Tid 1 ½ Spd.) for Maaneden i Skolepenge og 4 ½ Spd. Mnd. for Hus og Kost. Lagen og Haandklæder maa medtages, helst ogsaa Sengklæder, Halvten til dobbelt Seng (f. Eks. Overbredsel); ellers betales derfor 1 ½ Spd. for Vinteren. Gutterne maa være til Hjelp med Vand og Ved og andet. Lærere er Fr. Hansen, I. Bøhn og Chr. Bruun. Indmeldinger inden 1ste Oktober til Bøhn, Foldbu, Gausdal.
           
Da enkelte har søgt Skolen væsentlig for Bjørnsons Skyld, finder vi at burde oplyse, at denne nu ikke taler ved Skolen.
 
                       
Fedraheimen
 
kjem fraa 1ste Juli ut i Fredriksstad, men under det same Styre som fyrr.
           
Bladet arbeider fyr at det norske Maalet skal koma til sin Rett baade i Tale og Skrift. Det arbeider fyr Framgang og Fridom baade i politiske og andre Ting.
           
Fedraheimen kjem ut kvar Laurdag og kostar med Postpengar 2 Kr. 20 Øre fyr Halvaaret.
                                   
 
Fredrikstad.
           
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.