Lysingar.

I Fedraheimens Expedition kjøbes et Exemplar af de 2 første Udgaver af Norske Viser og Stev, samt af første Udgave af Symra. Ligesaa kjøbes eet Exemplar af hvad der er udkommet af Bladet Heimhug samt af Finmarkingen, hvis denne sidste er skreven paa Landsmaal eller Bygdemaal. Fuld Abonnementspris betales, for Symra, om forlanges, dobbelt, og for Viser og Stev halvanden Bogladepris.                
 
En Bogsamler.
 
                                   
Fraa Utgjevaren.
 
Hr. Kand. Kr. Olsen (Utgjevar av Østlandsk Tidende og Nordmanden) vil fra 1ste Juli d. A. taka Forlaget av Fedraheimen, som altso heretter fær sin Ekspedition i Fredriksstad.
           
Dersom Maalmennerne no steller seg nokonlunde vitugt, vil hermed Fedraheimen vera trygg. Men dei fær minnast, at eit Maalblad liver ikkje meir enn andre Blad av gode Ynskje og venlege Helsingar; det liver av Tingarar, som betalar.
           
Hr. Kr. Olsen vil halda gløggt Bok yver sine Folk. Og so snart han ser, at Bladet ikkje ber seg, vil han strakst leggja det ned. Eit Maalblad maa og skal bera seg no; det vil vera æveleg Skam av Maalmennerne aa krevja, at Folk skal halda paa i all Tid aa ofra seg for deira Skuld. -
           
Bladstyret vert, allvisst for det fyrste, det same som fyrr. Brev til Redaktionen maa altso framleides sendast med Paaskrift: Fedraheimens Redaktion, Kristiania.
           
Men Tingarbrev og alt, som høyrer inn under Ekspeditionen, vert heretter sendt med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Fredriksstad.
           
Bladpengarne for 3die og 4de Kvartal bør sendast no strakst. Og sendast altso til den nye Ekspeditionen i Fredriksstad.