Lysingar.

Høiskolekursus i Seljord.
 
Fra 23de Mai til 27de Juni holder vi et Høiskolekursus i Seljord for Lærere og Lærerinder samt andre noget mere viderekomne. Der vil daglig blive holdt et til to Foredrag af os hver; de, som ønsker det, kan faa Veiledning i at skrive norsk Landsmaal, og Kvinderne i Syning. Grundloven, Formandskabs- og Fattigloven vil blive gjennemgaaet, og Ordskifte oftere holdt. Logi kan faaes dels paa Skolen, dels paa Gaardene omkring; hel Kost faaes for 30 Kr., Middagsmad for 15 Kr. Undervisningen betales med 8 Kr. Man melder sig til V. Ullmann, Adr. Seljord.
           
O. Arvesen.                 V. Ullmann.
 
 
Telegrafadresse Annoncen
 
Emil Dybwads Annonce-Expedition
( det ældste norske Annoncebureau)
Forretningslokale: Børsen, Christiania,
 
modtager og besørger Annoncer indrykket i alle inden- og udenlandske Blade og Tidsskrifter, til disses originale Annoncepriser, uden nogensomhelst Beregning for Porto, Provision o. d. l . Kun et Manuskrip behøves, selv om Annoncen ønskes indrykket i flere forskjellige Blade. Oversættelser besørges altid gratis. Modtagelse af Billetter sker gratis og diskret.
           
Bladfortegnelse over alle norske svenske og danske Blade udleveres og tilsendes paa Forlangende gratis og franko.