Lysingar.

I Fedraheimens Expedition kjøbes eet Exemplar af de 2 første  Udgaver af Norske Viser og Stev, samt af første Udgave af Symra.  Ligesaa kjøbes eet Exemplar af hvad der er udkommet af Bladet Heimhug samt af Finmarkingen, hvis denne sidste er skreven paa Landsmaal eller Bygdemaal.  Fuld Abonnementspris betales, for Symra, om forlanges, dobbelt, og for Viser og Stev halvanden Bogladepris.                
 
En Bogsamler.
 
 
Samfundet,
et politisk-liberalt Blad, som vil arbeide for almindelig Stemmeret, almindelig Oplysning, almindeligt Velvære og Fremskridt, udkommer i Kristiania hver Tirsdag og Fredag, første Gang 30te Januar 1880. Bladet eies af et efter Planens Drøftelse inden Kristiania Arbeidersamfunds Samtalelag stiftet Aktieselskab og redigeres af Cand. G. Lorentzen.  Abonnementet er bindende for et Fjerdingaar.  Bladet betales forskudsvis med 75 Øre Fjerdingaaret, hvortil kommer Porto for Udenbysboende 12 ½ Øre. Abonnementet tegnes ved alle Postanstalter og i Bladets Expedition.  Bestillinger indsendes i ubetalte Breve, mærkede Avissag under Adresse: Samfundets Expedition, Kristiania.