Lysingar.

Samfundet,
et politisk-liberalt Blad, som vil arbeide for almindelig Stemmeret, almindelig Oplysning, almindeligt Velvære og Fremskridt, udkommer i Kristiania hver Tirsdag og Fredag, første Gang 30te Januar 1880. Bladet eies af et efter Planens Drøftelse inden Kristiania Arbeidersamfunds Samtalelag stiftet Aktieselskab og redigeres af Cand. G. Lorentzen. Abonnementet er bindende for et Fjerdingaar. Bladet betales forskudsvis med 75 Øre Fjerdingaaret, hvortil kommer Porto for Udenbysboende 12 ½ Øre. Abonnement tegnes ved alle Postanstalter og i Bladets Expedition. Bestillinger indsendes i ubetalte Breve, mærkede Avissag under Adresse: Samfundets Expedition, Kristiania.
 
           
I Fedraheimens Expedition kjøbes eet Exemplar af de 2 første Udgaver af Norske Viser og Stev, samt af første Udgave af Symra. Ligesaa kjøbes eet Exemplar af hvad der er udkommet af Bladet Heimhug samt af Finnmarkingen, hvis denne sidste er skreven paa Landsmaal eller Bygdemaal. Fuld Abonnementspris betales, for Symra, om forlanges, dobbelt, og for Viser og Stev halvanden Bogladepris.                
 
En Bogsamler.
 
 
Abc-Bok ved Andreas Austlid, 25 Øyrur innbunnet, i Alb. Cammermeyers Bokhandel.
           
 
Abc-Bok ved Andreas Austlid, 25 Øyrur innbunnet i P. T. Mallings Bokhandel.
           
 
Cunard Lina til Amerika.
 
Denne Lina tok til med sine Turar paa Amerika med Eimskip i 1840, og hev no i 39 Aar gjenget 2 og 3 Gonger i Vika, og ført fram ikring 3,000,000 Menneskje utan Livtap. Ho gjeng kvar Onsdag til Boston og kvar Laurdag til New-York. Folk herfraa kjem til Liverpol Maandag og kann soleis fara derifraa Onsdag med ein Dags Kvild i England. Vil nokon venta til Laurdag, kostar det det sama. Dei 44 Eimskip, som iaar gjeng paa Amerika av denne Lina, fører alle baade engelsk og amerikansk Post, difyr maa det gaa fort; men Føraren vert avsett, um han driv vitlaust paa fyr aa vinna nokre Timar. Dei held lenger sud end vanlegt, saa dei er frie Isfjell og Skodd. Fraa Kristiania annankvar Fredag, fyr det fyrste fraa den 23 ds. Han som skriv i Verdens Gang og kallar seg Hermann Wang reiser den 20 Februar med denne Lina.
                                               
M. A. Lea.
Store Strandgade 4.
 
                       
Østlandsk Tidende
 
begynder fra Nytaar sin 3die Aargang under Ledelse af Sagfører N. J. Sørensen og Cand. theol. Kristjan Olsen. Bladet udkommer i Fredriksstad 3 Gange om Ugen og koster med Postpenge 4 Kroner Halvaaret. Tingere, som betale for første Halvaar 1880, faar, saalangt Oplaget rækker, som Gratis-Tilleg: Ved Vintrens Hjerte, en Nytaarsgave af N. J. Sørensen.
 
                       
Heimdall,
norskt Folkehøiskoleblad, udgivet af N. J. Sørensen og Kristjan Olsen, udkommer fra Nytaar hver Uge i Fredrikstad. Pris 3 Kroner om Aaret. Nye Tingere faar den udkomne 1ste Aargang (24 Nummere) for 1 Krone, saalangt Oplaget strekker til.
 
 
Soga fraa Sinklar og Skottom
 
ved Andreas Austlid er aa faa hjaa meg. Mæ bilæte av Støtta i Kringum kostar ho 50 Øyrur utan bilæte 40 Øyrur 3 ¼ ark stor. Send i posten kjem dæ attaat i porto:
Paa 1 bok 10 øyr.
  5 bøker 20 øyr. men so fær ein 10 % rabat.
  10       35                    15 %
alt mot kontant. Kommisionærer fær 10 % rabat.
           
Adr. Gausdal.
Ivar Blekastad.
 
           
Ved Vonheims Folkehøiskole
 
holdes Skole for voksne Gjenter fra 20de Mai 1880, 3 Maaneder. Betalingen er nedsat til 4 Kroner Maaneden i Skolepenge og 16 Kroner Maaneden for Hus og Kost. Lagen og Handklæder maa medtages, helst også Sengklæder, Halvten til dobbelt Seng; ellers betales for disse 4 Kr. for hele Tiden. Gjenterne maa hjelpe til i Huset. Foruden de egentlige Lærere holder Chr. Bruun en Del Foredrag. Veiledning i Haandarbeide meddeles. Indmeldinger inden 15de April til I. Bøhn, Foldbu ved Lillehammer.
 
           
Andvake,
trie Aargangen av Svein Urædd.