Lysingar.

Søndagsbladet,
 
Ugeskrift for Børn og Ungdom, udkommer i Sandefjord, redigeret af Skolebestyrer Kristensen, og indeholder Fortællinger, Gaader og Billeder. Bladet, der med Porto koster forskudsvis 50 Øre Kvartalet, 2 Kr. aarlig (hvorpaa Subskribentsamlere faar hvert 6te Blad frit), kan til hver Tid bestilles og betales paa alle Landets Postanstalter samt i Brev til Ekspeditionen i Sandefjord.
***      Som Gratistillæg for 1880 faar hver Abonn. en Bog med Fortæll. og Billeder.
***      Alle Lærere og andre Subskribentsamlere, der indmelder 5 nye Abonn., faar foruden             det alm. Friekspl. og den nævnte Bog tillige Aarg. 78 el. 79 gratis, saalangt Oplaget             rækker. Oplaget af disse Aarg., der indeholder ca. 400 Fortæl., er meget stort.
***      Enhver Lærer faar desuden gratis en Katalog over Bøger, passende til             Skolebibliotheker.
             
Af de Anbefalinger, Bladet har faaet, hidsættes følgende:
           
Gode Fortællinger er Barnets naturligste Aandsnæring, - og det kan ikke nok anbefales Forældre og Lærere at skaffe til Veje et Forraad deraf. Søndagsbladet er et til dette Formaal særdeles velskikket Blad. Dets væsentligste Indhold er Fortællinger, skjønsomt valgte og fatteligt fremstillede; Aanden og Tonen i det er helt igjennem sund og, hvad det religiøse Stof angaar, ægte kristelig. Jeg tør derfor med fuld Tryghed anbefale dette Blad og ønsker, at det maa faa rigelig Indgang baade i Hjemmet og Skolen.
           
Asker Seminarium, 18de Oktbr. 1879.
 
E. Berg,
Seminarbestyrer.
           
Denne Anbefaling tiltrædes af undertegnede:
 
N. Aars,             H. Aasumb,             H. Arnesen,
Seminarbestyrer, Lærer.             Seminarbestyrer.
 
O. Bjørdal,                   Dr. E. F. B. Horn,
Overlærer.                               Præst.
 
Johan Julsrud,             Asbj. Knutsen,             J. N. Kobberstad,
 Lærer.                          Lærer.                          Seminarlærer.
 
N. Landstad,     Andr. Larsen,             A. J, Olsen,
 Præst.              Skoleinspektør. Skoleinspektør.
 
Olus Saxe,
Seminarbestyrer.
 
                       
Moderhjemmet,
 
et maanedsskrift for ungdommen, kan bestilles paa nærmeste postanstalt og koster for hele aaret blot Kr. 1.10 postporto iberegnet, der betales ved modtagelsen av No. 1. Bestillingsbreve, der gaar frit, naar de ere mærkede som Avissag, bedes straks indsendte til undertegnede. Paa 6 ekspl. faaes et frit.
                                   
Johannes J. Netteland.
Vikør i Hardanger, pr. Bergen.
 
 
I Commission hjaa Alb. Cammermeyer er utkomet og er aa faa i alle Bokbuder i Norig, Sverig og Danmark:
           
Eit namnlaust Folk, (Ser-Avtrykk av Fedraheimen.) Av S. Pris 5 Øre.
 
 
Ved Vonheims Folkehøiskole
 
holdes Skole for voksne Gjenter fra 20de Mai 1880, 3 Maaneder. Betalingen er nedsat til 12 Kroner for hele Tiden i Skolepenge og 16 Kroner Maaneden for Hus og Kost. Lagen og Haandklæder maa medtages, helst ogsaa Sengklæder, Halvten til dobbelt Seng; ellers betales for disse 4 Kr. for hele Tiden. Gjenterne maa hjelpe til i Huset. Foruden de egentlige Lærere holder Chr. Bruun en Del Foredrag. Veiledning i Haandarbeide meddeles. Indmeldinger inden 15de April til J. Bøhn, Foldbu ved Lillehammer.
 
 
Karl Seip: En liden Visebog for Hjemmet.
Nyt og forøget Oplag. 10 Ark. 160 Sange.
Pris: heftet 25 Øre, indb. 30 Øre. Paa 30 Bøger 10 % Rabat, paa 100 Bøger 20 %. Tilkjøbs hos Udgiveren, Kand theol. Seip, Aageberg pr. Kristiania, og hos H. Aschehoug & Co. Bogen anbefales Folkehøiskoler, Amtsskoler, Aftenskoler, Folkemøder.
 
 
Norsk Maallæra elder Grammatik i Landsmaalet ved Kr. M. Hægstad, Skulestyrar, Namsos 1879. Pris 50 Øyrur.
 
Naar du legg 55 Øyrur inn i betalat Brev, adr. til Utgjevaren elder Bokhandlar Vold i Namsos, fær du Boki fritt tilsend med Posten. Paa 10 det 11te fritt.
                                               
M. Hægstad.
 
 
St. Johannes Evangelium i Bygdemaal fra Vestre Telemarken. Pris 80 Øre.
           
Er aa faa i Ringvolds Trykkeri, rett imot Eidsvolls Jarnvegs-Stationen.
                       
 
Andvake, trie Aargangen av Svein Urædd.
 
Nokre Eksemplar er enno aa faa i Ringvolds Boktrykkeri Jernbanegata 6, ved Eidsvollsstationen. Kostar heftat 2 Krunur.
                       
 
Abc-Bok
                       
ved Andreas Austlid,
 
Vestmannalagets Utgaava, J. W. Eides Forlag, kostar 25 Øyror innb.
           
4 Bøker fritt i Posten 1 Kr.
12 - - 2 50 Øyr.
25 - - 5 .
 
naar Ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.