[Lysingar]

Folkehøgskule i Selljord.
 
Daa her er aalmenn torv til upplysning, heve me innbodet hrr. folkehøgskulelærar V. Ullmann til aa halda folkehøgskule her i tri maanar fyr gutar, og um det lagar seg slik, ogso fyr gjentur.
           
Selljord, 15de november 1879.
           
Jørund Telnes. Even K. Nordgaarden. Harald Strand. Sigurd N. Sundbø. Torjus K. Dale. Olav Sveinsson. Ketil H. Øverland. I. K. Moen. Høye Øverland. Gunleik Eivindson. Aasmund K. Aasen. Leiv Bjørge. Høye Eivindson. Bjørn K. Moen. Svein Sveinson. Sveinung Klomseth. Bjørn Klomseth. Tarald Sveinungsen. Torvald Smeland. M. F. Thorsen. Torje Sveinson. Aug. Bjerk. Ketil J. Rui. E. Halvorsen Garvig. Kristoffer Bjørge. Olav Olavson Nes. A. Smedal. T. G. Aasheim. I. M. Johnsen. Karl K. Dale. Gunleik Olsen Dale. Ketil T. Dale. Leif Storgaard. Steinar Høyeson. Steinar Høyeson Skjeie. Gunleik G. Rue. H. Sundbø. Tallev Olavson. O. Olavson Smedal. Aslak O. Haukom. Halvor B. Bergje. Seinung O. Haukom. Bjørn Brekke. Hans K. Li. Knut Li. Olav Eilevson Jore. Sveinung J. Kaadde.
           
I samhøve med denne innbjodingi lyser eg til folkehøgskule fyr gutar i Selljord fraa 5te januar 1880 til uti april. Prisen er 8 kr. fyr maanaden, men 10 Kr., dersom Ein ikkje er heile skuletidi ut. Husrom med hell utan kost kann faaast mot rimeleg bitaling umkring paa gardarne, naar derum verdt tingat i fyrevegjen. Innmelding kann gjerast til V. Ullmann, Landvik med Grimstad, elder til Jørund Telnes, Selljord, anten skriftleg elder munnleg.
           
Skulen byrjar med eit folkemøte sundagen den 4de januar kl. 4 ettermiddag.
                                                           
V. Ullmann.
           
 
Hos Kristjan Olsen, Id, Præstebakke er udkommet og at få i bogladerne:
           
Noregs grunlov og sambandsloven millom Noreg og Sverige omsette på norsk av O. L. Høyem. 2dre utgåva, 40 øyror. Sambandsloven særskilt 15 øyror.
 
           
Søndagsbladet,
           
Ugeskrift for Børn og Ungdom, udkommer i Sandefjord, redigeret af Skolebestyrer Kristensen, og indeholder Fortællinger, Gaader og Billeder. Bladet, der med Porto koster forskudsvis 50 Øre Kvartalet, 2 Kr. aarlig (hvorpaa Subskribentsamlere faar hvert 6te Blad frit), kan til hver Tid bestilles og betales paa alle Landets Postanstalter samt i Brev til Ekspeditionen i Sandefjord.
***      Som Gratistillæg for 1880 faar hver Abonn. en Bog med Fortæll. og Billeder.
***      Alle Lærere og andre Subskribentsamlere, der indmelder 5 nye Abonn., faar foruden             det alm. Friekspl. og den nævnte Bog tillige Aarg. 78 el 79 gratis, saalangt Oplaget             rækker. Oplaget af disse Aarg., der indeholder ca. 400 Fortæl., er meget stort.
***      Enhver Lærer faar desuden gratis en Katalog over Bøger, passende til             Skolebibliotheker.
           
 Af de Anbefalinger, Bladet har faaet, hidsættes følgende:
           
Gode Fortællinger er Barnets naturligste Aandsnæring, - og det kan ikke nok anbefales Forældre og Lærere at skaffe til Veje et Forraad deraf. Søndagsbladet er et til dette Formaal særdeles velskikket Blad. Dets væsentligste Indhold er Fortællinger, skjønsomt valgte og fatteligt fremstillede; Aanden og Tonen i det er helt igjennem sund og, hvad det religiøse Stof angaar, ægte kristelig. Jeg tør derfor med fuld Tryghed anbefale dette Blad og ønsker, at det maa faa rigelig Indgang baade i Hjemmet og Skolen.
           
Asker Seminarium, 18de Oktbr. 1879.
                                                                       
E. Berg,
 
Seminarbestyrer.
           
Denne Anbefaling tiltrædes af undertegnede:
           
N. Aars,             H. Aasumb,             H. Arnesen,
Seminarbestyrer.     Lærer.             Seminarbestyrer.
 
O. Bjørdal,       Dr. E. F. B Horn,
Overlærer.              Præst.
 
Johan Julsrud,        Asbj. Knutsen,       I. N. Kobberstad,
Lærer.                       Lærer.              Seminarlærer.
 
N. Landstad,     Andr. Larsen,    A. J. Olsen,
Præst.             Skoleinspektør.  Skoleinspektør.
                                   
Oluf Saxe,
Seminarbestyrer.
           
 
Hermed stansar Bladet til dei, som ikkje hev betalt 4de Kvartal.