Lysingar.

Vonheims Folkehøiskole.
 
begynder igjen den 21de Oktbr. for Gutter over 18 Aar. Skolepengene er 8 Kr., for kortere Tid 10 Kr. for Maaneden; men for disse kan flere paa Ansøgning fritages. Hus og Kost hos I Bøhn for 24 Kr. for Maaneden. Sengklæder, om ønskes, 4 Kr. for Vinteren. Gutterne maa være til Hjælp med at skaffe Vand og Ved. Lærere er Fr. Hansen og I Bøhn. Bruun holder en Del Foredrag. Indmeldinger er inden 7de Oktbr. til Bøhn, Foldbu, Gausdal.
 
Kr. Bruun.
Fr. Hansen.
I. Bøhn.
 
 
Folkemøde i Gjerrestad ved Risør.
           
Efter Opfordring fra undertegnede Komite ville Høiskoleforstanderne V. Ullmann og O. Arvesen afholde Folkemøde i Gjerrestad (paa Apeland) fra 9de til 15de Septbr. Der vil hver Dag om Formiddagen blive holdt Foredrag, om Eftermiddagen Ordskifte om Spørgsmaal, som for Tiden er oppe i vort Land. Mandagen den 15de vil der blive Ordskifte om Storthingsvalget for Nedenæs; samme Dag holdes ogsaa Generalforsamling i Høiskoleforeningen for Kristianssands Stift. Adgang til hele Mødet koster 2 Kroner, til en enkelt Dag 50 Øre. Ved at henvende sig til Undertegnede O. K. Ausland inden 1ste Septbr. vil man kunne faa Logi med Kost for billig Pris.
           
O. K. Ausland.                        
Tellef S. Kveim.
L. Ausland.
 
 
Dei, som ikkje hev betalt fyr 3die Kvartal, lyt gjera det no, so dei kann sleppa aa
faa Stans i Bladsendingi.