[Hr. Bladstyrar!]

Hr. Bladstyrar! Kann eg faa full Røysterett baade i Herad og Stat, like godt kor eg bur, berre eg sender inn 3 elder 5 Kr. og so gjer Eid til Konstitutionen? Um so er, vil eg senda Pengar strakst.                                                
 
- r. s.
           
- Ja; naar du sender Pengar, 5 Kr., so fær du thinglyst Skjøte, og so gjeng du berre paa Thinget og gjer Eiden, og so er du røysterettug. Me hev forklarat detta fyrr, men daa det enno kjem Spursmaal um det, segjer me fraa her enno ein Gong.                                               Bldst.