Arendølerne

er raske ved Dansen. No prøver dei aa faa andre med til aa dansa, - skal gjera det væl, maatru! Men so gjer dei det og so altfor væl, at fraa no av vil ingen einaste vera i Tvil um, kor stor Vigt han skal leggja paa slikt Høkersnakk som Arendalsresolutionen o. dl. i ei national Æresak. Her er eit Brev, som er sendt fraa Arendal til Telemarki: 1)
           
 
 Til Silgjords Kommunebestyrelse!
           
Af Aviserne erfare vi, at man i Silgjords og Hvideseids Menigheder have havt Møder angaaende Flagsagen. Det er ikke uvæsentlig, at Silgjords Kommunebestyrelse tilligemed en større Del af de voxne af denne Menighed afgive sin Stemme i Flagsagen, og at de der betragte Flagsagen fra et andet Standpunkt end vi er jo ganske rimelig; thi for dem maa det jo være en ganske simpel Sag at ombytte et Flag.
           
Paa Grund af den mislige Fragtfart nu for Tiden vil det foraarsage mange Ulemper og Vanskeligheder med Forandring af Flaget, ligesom det ikke er uvæsentlig for den hele Nation enten 1000 Skibe kan faa Fragt i den botniske Bugt eller ei, saa vi maa beklage, at Silgjords Menighed har en anden Synsmaade end vi.
           
Vi ville forøvrigt trøste os med, at alle praktiske og fornuftige Folk, der har Indsigt i Søfart og Handel, vil betænke sig, inden de gaa med paa en saa farlig Historie. Hvad Silgjords Menighed angaar, da maa vi jo undskylde den; thi den bestaar jo for Størstedelen af Bønder, og Ordsproget siger: Hvad forstaar Bonden sig paa Safran, og vi have et andet Ordsprog, som siger: Send en Oxe til Ostindien og før den tilbage, det bliver dog kun en Oxe.
           
Idet vi tillade os at anmode Kommunebestyrelsen om at overbringe denne vor Resolution til de af Silgjords Menighed, der vil ombytte Flaget, tegne vi os.
                                   
Med megen Agtelse ærbødigst
Flere vestlandske
Skibsredere og Sømænd.
           
S. P. Vi skal tillade os ærbødigst at tilstille Hvideseids Menighed en lignende Resolution.
 
 
Ser du -? Det er Høkeren, som veg den nationale Æra paa Smørvigti.
           
Og so den Høkertonen! Det finnst væl faae Ting, som er meir flirande, enn naar Smaastadshøkeren stiver seg upp og vil vera gild, og talar um de dumme Bønder. Tak slik ein Okse og send til Ostindien! - - Aa døma etter Tonen i denne Resolutionen maa dei hava likso gilde Fjos i Arendal som i Seljord.
           
Gjeng me tilbake istadenfyr fram? I 1716 aatte me Borgarar, som ofrad Liv og Blod, ja brende sin eigen By, fyr aa verja Landet mot Vald og Vanæra; i 1879 hev me Borgarar, som ikkje vil hava eit nationalt Flag paa Grund af den mislige Fragtfart!
           
-Aa nei. Det var ikkje Arendølerne, som brende Byen sin i 1716. Arendølerne hev nok voret Høkrar all sin Dag. I 1814 leet de Representanten sin arbeida av all Magt fyr at me skulde hava danskt Flag, daa detta var af yderste Vigtighed for Norges Fragthandel, og i Aar stend dei paa same Flekken. Send ein Fragteskipper til Ostindien og før honom heim att: han er og vert Fragteskipper.
           
Og endaa hev dei, som Brevskrivaren i Dagbl. minner um, i detta Aarhundradet bytt Flag 4 Gonger, so dei skulde vita, at det ikkje er det, Folk brukar Flaget sitt til: aa skaffa Skiprarne sine gode Fragter! -
 
1) Dagbl.