Lærarpostar.

 
Klokkar- og Lærarp. paa Røst i Værø, Lofoten. Klokkarinnkomur ikr. 50 Kr. Skule: 24 V., fast Skule; Løn Kr. 13 33 fyr Vika, og Kostp. Kr. 5.60; Statstillegg, Inntekt av ein Kveldskule. Fri Bustad, Jord (avlar 12 Tnr. Potetur, føder 2 Kyr og 4 Smaafe, og upp til 16 ”Utgangarfaar”); Ved maa Ein kaupa. Um Vetren Tilhøve til aa driva Fiske. – Tromsø Bisp og Std., Værø Skk., til 22de Decbr.
 
I Fane. 2 Krinsar, 36 V., leigde Stovur; Kr. 8 fyr Vika, Kostp. Kr. 4. Bergens Std., Skk., til 10 Dec.
 
Tredielærarp. ved Sandnes Aalmugskule. 34 V.; Kr. 6.50 um Aaret. ”Jæderens Provsti”, Soknedr. i Høyland, til 7de Dec.
 
Fimreite og Ylvisakers Kr., Sogndal, Sogn. Fraa Nyaar. Leigde Stovur, 30 V., 8 Kr. Vika og Kost; Statstillegg. Rett til Umskipingar utskild. Bergens Std., Sogndals Skk., til 11te Decbr.
 
Ovilens og Mangens Kr. i Urskaug. 36 Vikur [18 i fast Skulehus med Kammers og Kjøk aat Læraren, Resten i leigd St.]; 8 Kr. Vika og Statstillegg; dessutan av Heradskassen 2 Kr., som gjev Rett til eit likso stort Tilskot av offentlege Pengar naar Logi av 19de Juni d. A. kjem i Kraft; Kostp. m. m. Kr 4.67 fyr Vika. Umskiping mogeleg. Kr.ania Std. [Attestar til sidste Tid!], Skulek., 6 V. fraa 4de Novbr.
 

 

Frå Fedraheimen 16.11.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum