Lysingar.

 
Vonheims Folkehøiskole holdes iaar for Gutter over 18 Aar fra 21de Okt., 5 ½ Maaned. Skolepenge Kr. 8, for kortere Tid Kr. 10. Flere Gutter kan paa Ansøgning optages frit. Endel kan faa Hus og Kost hos J. Bøhn for Kr. 26, alt for Maaneden; Sengklæder, om ønskes, Kr. 4 for Vinteren. Lærere er Frits Hansen og Ingvar Bøhn. Bruun holder en Del Foredrag. Indmeldinger inden 7de Okt. til Bøhn, Foldin, Gausdal.
 
Fedraheimen
kjem ut tvo Gonger i Vika. Prisen er den same som fyrr: Kr. 2, 20 fyr Halvaaret (elder Kr. 1, 10 fyr Fjordungaaret) med Postpengar og alt.
 
Bladet hev no betre Rom til nokot av kvart; serleg kann det fortelja meir Nytt, so at Folk vil kunna hjelpa seg med Bladet i den Vegen. So hev det og ein fast Skuleartikkel, som inneheld Tidender (og andre Stykkje) um Aalmugeskulen, Folkehøgskulen og Amtsskulen; ledige Lærarposterm. m. Hellest vil det som fyrr innehalda: Utgreidingar um ymse Ting, Politik, Reise- og Naturskildringar, Forteljingar, Segner, Dikt, Rispur o. d. Gode Menn er med og skriv.
 
Bladet er enno aa faa fraa Nyaar 1878.
 

 

Frå Fedraheimen 11.09.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum