Lysingar.

 
Fedraheimen
kjem ut tvo Gonger i Vika. Prisen er den same som fyrr: Kr. 2, 20 fyr Halvaaret (elder Kr. 1, 10 fyr Fjordungaaret) med Postpengar og alt.
 
Bladet hev no betre Rom til nokot av kvart; serleg kann det fortelja meir Nytt, so at Folk vil kunna hjelpa seg med Bladet i den Vegen. So hev det og ein fast Skuleartikkel, som inneheld Tidender (og andre Stykkje) um Aalmugeskulen, Folkehøgskulen og Amtsskulen; ledige Lærarposter m. m. Hellest vil det som fyrr innehalda: Utgreidingar um ymse Ting, Politik, Reise- og Naturskildringar, Forteljingar, Segner, Dikt, Rispur o. d. Gode Menn er med og skriv.
 
Bladet er enno aa faa fraa Nyaar 1878.
 
 
Folkehøiskole i Selljor.
Her har i flere Aar været Ønske om at faa en Folkehøiskole for Øvre Telemarken i Lighed med Skolerne paa Sagatun eller i Gausdal. I Vaar dannede der sig i den Anledning en Folkehøiskoleforening for Bratsberg Amt, hvilken har Udsigt til at voxe sig sterk, da her i flere Bygder er mange Venner af Folkehøiskolesagen. Efterat Hr. O. Arvesen inbudt af Skolesagens Venner var kommen herop i Sommer og havde holdt en Række Foredrag, som vandt almindeligt og stærkt Bifald, selv af Folk, der havde staaet med forudfattede vrange Meninger om ham og hans Skole, anmodede flere af Folkehøiskolens Venner ham paa det Instændigste om at flytte sin Skolegjerning hid til Telemarken. Dette vilde han imidlertid ikke gaa ind paa, men lovede dog at holde Skole her førstkommende Vinter, medens der samles og ordnes til hans nye Skolebygning paa Sagatun.
 
Ifølge Hr. Arvesens ovenmeldte Løfte og med hans Tilladelse bekjendtgjør vi derfor herved, at en Folkehøiskole under hans Bestyrelse vil blive holdt her i Selljor i kommende Vinter, 1ste November til sidste April. Skolen vil foruden sædvanlige Skolekundskaber: Geografi, Regning, Skrivning, Sang og Landmaaling, lægge Hovedvægten paa at bibringe Kjendskab til vort Fædrelands Historie i Fortid og Nutid, samt til Grundloven, til enkelte Dele af Literaturen, og Øvelse i at kunne udtrykke sig skriftlig og mundtlig.
 
Hrr. Arvesens Medarbeidere bliver Lærer P. Pedersen og Seminarist Aamund Vik. Prisen er 2 Spd. maanedlig for dem, som er med i hele Skoletiden; for kortere Ophold er Maaneds-Betalingen 2 ½ Spd. Husrum med eller uden Kost kan faaes for rimelig Pris omkring paa Gaardene, naar denne aftales ved Indmeldelsen. Indmelding kan skee hos Undertegnede Jørund Telnes, Selljor, Olaf Sveinson, Selljor, Aslak Haukom, Kvitseid, Sigurd Sundbø, Flatdal.
 
Selljor, den 10de August 1878. T. J. Aasheim. A. Grave. Sveinong Klomsæt. Høye Øverland. Leif Bjørge. Tarje Lindstøl. Jørund Telnes. Gunleik Norgarn. J. M. Johnsen. Høye Eyvindson. Kittil H. Øverland. Olaf Sveinson. A. Smedal. Sigurd Sundbø. Sverre Runningen. Tarjei Sveinson. Eyvind Norgarden. K. R. Svendsø. O. Hoff. Kittil Rui. K. Knudsen. Harald Strand. Aslak Haukom. Torkjel Hanson. K. Z. Moen.
 
 
Sertrykk av Soga um Peter Schlemihl med Fyreord er aa faa hjaa Boktrykkar Ringvold (Jarnvegsgata 6) og Kasseraren i det Norske Samlag H. Johanson (Rusløkvegen 44). Pris 60 Øyrur. Dei, som tek 5 Bøker, fær den 6te fritt. Den, som sender Pengar til Hr. Ringvolds Trykkeri, fær Boki fritt til-seg-send.
 

 

Frå Fedraheimen 21.08.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum