Lysingar.

 
Ein Skulelærarpost er aa faa i Strømme og Henneseid Skulekredsar i Drangedal. Skuletidi er 24 Vikur um Aaret; Skulen vert halden paa Umgang millom berre faae Gardmenn, ofta paa 1 Stad heile Aaret. Skuletidi vert truleg snart paa-aukat med 3 Vikur. Dessutan lyt Læraren halda Skule 3 Vikur i Grannekredsen Ytre Vefald. Løn med Kostpengar Kr. 13,60 fyr Skulevika, umframt Statstilskot. Dessutan er der Tilføre til aa halda Kveldskule. Søkningar er aa retta til Kristianssands Stiftsdirektion og aa innsenda til Drangedals Skulekommission innan 6 Vikur fraa idag.
1878 13/ 6.
 
J. F. Oberlin Jespersen,
Sokneprest.
 
 
Hallingdalske lærerforening
holder møde i Gols skolehus den 25de Juni.
Som samtaleemner er opstillet:
1. Lærernes stilling til autoriteterne.
2. Målsagen (Målstrævet).
3. Den nye retskrivning i almueskolen.
4. Håndgjerningsskoler.
5. Målet for opflytning fra en lavere til en højere af     deling i almuskolen.
 
Enhver med interesse for sagen indbydes at overvære mødet.
 
Gol, 12te juni 1878.
 
På Komiteens vegne
H. A. Berg.
 
 
Turistar!
Til aa taka med i Skreppa:
1) Folkevisur i einskilde Viseark (4 Sidur). Desse er svært hendige aa hava med, baade til Seljing og til
Burtgjevning.
2) Ervingen, Nokra Salmar, Sterkenils m. fl. mindre Bøker.
3) Gudelege Smaabøker I (og snart II).
Ein fær kaupa desse Bøker hjaa Rekneskapsføraren i Det norske Samlag, Lærar H. Johanson, Ruseløkvegen 44, 2den Høgd. Paa 4 Kr. Avslag.
 
 
Lærarmøte paa Vonheim
vert iaar haldet i 2 held kanske 3 Vikur fraa Maandagen den 19de August. Andre Vaksne, Menn og Kvinnor, kann og koma. Fyredrag yver historiske og bibelske Emne. Dagsens Spursmaal vert dryftad i Fyredrag og Ordkast. Skulepengar Kr. 3,00 fyr Vika. Hus og Kost kann Ein faa fyr Kr. 1,20 Dagen, soframt Ein skriv seg inn paa ei Vika iminsto. Detta maa gjerast innan 1ste August i Brev aat I. Bøhn, Foldbu um Lillehammar.
Christopher Brun. Ingvar Bøhn.
Frits Hansen.
 
Folkemøtet paa Vetlehamar vert haldet 3die og 4de Juli iaar.
 
 
Folkemøde
afholdes i A. Pedersens Hotel i Skien Fredag og Lørdag den 28de og 29de Juni. Til Foredrag og Samtale opstilles følgende Emner:
 
Maalsagen.
Folkehøiskolen.
Præstevalg.
Ægteskabsloven.
Militærloven.
Direkte Skat.
 
Andre Spørgsmaal kan fremsættes under Mødet.
 
Mænd og Kvinder fra By og Bygd har Adgang.
Kr. Janson, O. Arvesen, Cand. H. Ross har lovet at møde. Referat vil blive optaget ved Hurtigskrift.
p. t. Kristiania, 1ste Juni 1878.
 
For Bestyrelsen
Peder Rinde.
 
 
Hugs no paa aa senda inn Bladpengarne i rett Tid. Du sparar deg dermed sjølv fyr aa faa Stans i Bladet, og du sparar oss fyr eit stort Bry. – Betal helst fyr eit halvt Aar med same; det er mindst Bry baade fyr deg og oss.
 

 

Frå Fedraheimen 19.06.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum