Lysingar

 
Lærarpostar.
Ein Lærepost i "Tjære" Herad. 40 Vikor, Løn 8 og og Kostpenge 6 Kr. um Vika. Umframt Statstillæg 100 Kr. "midlertidigt" kommunalt Tillæg. Tri Bustad i Skubhuset. Kristiansand Stiftsd. gjenom Tjære Skulekom. til 6 Vikor fraa 3die April.
 
I Vaaler Heradein ledig Lærarpost 40 Vikor Løn 8 og Kostpenge 5 Kr. um Vika umframt Stats-tillæg. Tri Bustad Skulehuset. Kristiania Stiftsd. Vaalers Skulekom. til 6Vikorf r a 4de April.
 
Fraa April av
kjem "Fedraheimen"tvo Gonger i Vika.Prisen vert den same som fyrr: Kr. 2, 20 fyr Halvaaret (elder Kr. 1, 10 fyr Fjordungaaret) med Postpengar og alt.
 
Bladet fær daa betre Rom til nokot av kvart; serleg kann det fortelja meir Nytt, so at Folk vil kunna hjelpa seg med Bladet i den Vegen. So fær det og einfast Skuleartikkel, som skal innehalda Tidender (og andre Stykkje) um Aalmugeskulen, Folkehøgskulen og Amtsskulen; ledige Lærarposterm. m. Hellest vil det som fyrr innehalda: Utgreidingar um ymse Ting, Politik, Reise- og Naturskildringar, Forteljingar, Segner, Dikt, Rispur o. d. Gode Menn er med og skriv.
 
Bladet er enno aa faa fraa Nyaar 1878.
 
Andvake,
trie Aargangen av "Svein Urædd." Nokre Eksemplar er enno aa faa i Ringvolds Boktrykkeri, Jernbanegata 6, ved Eidsvollsstationen. Kostar 2 Kronur.
 

 

Frå Fedraheimen 13.04.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum