Mosjøen, Vefsn 1846

Mosjøen, Vefsn 1846

Dagboksitat, Ivar Aasen, 24.9.1846

Stedsnavnene i disse Egne give ingen synderlig Oplysning. Navnene paa Gaardene ved Røsvandet synes at være fra den nyere Tid; et Par af dem ere rigtignok uforstaaelige, men disse ansees af Beboerne selv for at være finske. Gaardsnavnene i den lange Strækning fra Ranfjorden til Røsvandet synes ogsaa at være af nyere Oprindelse.

I de større Bygder i Vefsen og Ranen findes derimod flere dunkle og uforstaaelige Stedsnavne; imidlertid har jeg ikke stødt paa saadanne Navne som henpege paa Hedenskabet og Mythologien, - med mindre det skulde være Navnet Holand (en Gaard ved Drevje-Bugten nordenfor Vefsens Bund); dette kunde maaskee egentlig hedde "Hovland" og saaledes betegne et Samlings- eller Offersted (hof), hvortil dette Sted i Henseende til Beliggenheden synes fortrinlig skikket. 

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

yven, adj. 1) udstaaende, udbredt, vid og bred; 2) stolt, selvtilfreds. Nordland

bengla, v. n. trætte, kives. Nordland

Mosjøen, Vefsn 1846