1857 juli-september

Juli
1. Besøg hos Præsten Melby. Siden afreist fra Aurdal til Aadalen. Kjørt fra Frydenlund til Moen i Bagn (1 1/2) og Garthuus (2 gamle Mile).
2. Fra Garthuus til Sørem (2 1/4). Istedetfor at fare den lige Vei, kjørte jeg først fra Garthuus over Hedals-Aasen til Hedalens Kirke (2), siden tilbage over Aasen til Tolleivsrud (næsten 2). Derfra over Elven til Hauksrud, hvor jeg hvilede en god Stund; derfra tilbage over Elven og gaaet til Sørem. Minder: Hedals Kirke, Trønnæs's Grav, Hauksrud.
3. Gaaet fra Sørem til Holte ved Næs (2). Hvilet over til næste Dag. Minder: Sletterne ved Næs. Ny Kirke grundlagt. (Ligesaa ovenfor ved Tolleivsrud.) Sagn om Spøgeriet paa Holtesæteren. ( Et lignende i Aurdal.)
4. Reist fra Holte paa Spirelen til Strande (2 1/2); siden gaaet til Bergsund (2 Mile,korte). Faa Gaarde men meget store. Stor Afstand mellem Gaardene og Kirkerne,
5. I Bergsund til Middag. Regn. Reist et lidet Stykke paa Elven og siden gaaet til Broten (2). Kroget og daarlig Vei.
6. Gaaet fra Broten til Sundvollen (1 1/2) og Jonsrud (1 1/4 ). Meget Regn. Minder: Hønefossen, Krokkleiven.
7. Gaaet fra Jonsrud til Kristiania (2). Fremkommen Kl. 3, meget træt og ilde tilmode.
8. Inde hos Aarflot, P. Hansen og fl.
9. Inde paa den nordiske Kunstudstilling paa Universitetet. Faaet første Hefte af Norsk Forfatter- Lexikon.
11. Ordning af Optegnelser efter Reisen.
12. Spurgt efter Tormodsæter, som var i Trondheim [!]. Aften paa Klingenberg: Tableaux [vivants] m. m. Meget godt.
14. Ordning af Optegnelser efter Reisen. Bad. G.-griller. Næste Dag atter paa Klingenberg: Tableaux vivants, Dands &c.
16. Register over Ords "Findesteder"., Næste Dag paaKlingenberg.
18. Færdig med Register over Ord som findes i flere Distrikter (til 1853). Forhandlinger om Flytning. Meget frisk. Naboen, gamle Pedersen, død.
20. Begyndt Liste over Topografer og Ordsamlere.
22. Optegnelse af hallingdalske og valderske Former. Aften paaKlingenberg (Bills' Benefice).
24. Optegnelser til Grammatiken. Laant Hansens Arkiv. Tungt Mod. Klingenberg: Tabloer &c. af Viti's Selskab.
26. Længe hos Augustinussen. Nordlandske Ord.
29. Vedholdt med Optegnelser til Grammatiken. Inde paa den nordiske Kunstudstilling. Talt med Skolelærer Johannesen fra Trondhjem. Aften paa Klingenberg.
31. Hos Glosemot laant: Brun's Fritimer. Efter Reisen og i den sidste Tid usædvanlig frisk og stærk. Idelige G.-griller, altimellem med tungt Mod.
 
August
1. Færdig med de nye Optegnelser til Grammatiken.
2. Inde hos Andersen og hos Aandal.
4. Optegnelser af Hansens Arkiv. Lindeqvists Beretninger.
6. To Hefter af Munchs Maanedsskrift. En forhen paatænkt Reise til Flekkefjord udsat. Tanke om Flytning.
8. Brev fra Kirkedepartementet (om forhøiet Stipendium). Brev fra Peer Halkjelsvik (om et Brudevers). Nyt Hefte af  Norsk Diplomatarium. Atter paa Kunstudstillingen.
11. Ude at see efter et nyt Herberge.
13. Ordning af Optegnelser. Næste Dag talt med Hansen fra Sel.
15. Leiet Værelse hos Fru Prydtz i Agersgaden. NæsteDag:Klingenberg.
17. Optegnelse af Gaardsnavne efter Munchs Norges Beskrivelse. Nyt Hefte af Munchs NorgesHistorie.
20. Vedholdt med Gaardsnavne. Daglig i Bad.
22. Begyndt Reenskrivning af Lister over Gaardsnavne.
24. I Selskab med Glosemot paa Klingenberg.
27. Færdig med Optegnelser af Norges Beskrivelse. Optegnelser af Diplomatariet. Aftenen i det norske Theater: Lises Halvstøvler; og Tordenskjold. Musik af Tellefsen og Jf. Bye.
29. Færdig med Listerne over Gaardsnavne.
31. Faaet Brev fra Dyrlund med hans Bog om de danske Sprogarter. Foregjerd til en Flytning.
 
September
1 .Flyttet fra Storgaden til Agersgaden No 8. Ordning af Tøi. Næste Dag Besøg af Reitan.
3. Fremdeles Ordning af Tøiet efter Flytningen.
4. Optegnelser. Brev fra Oplysningsselskabet om Møder i Direktionen. Aften paa Klingenberg: Jahnkes Koncert.
6. Klingenberg: Jahnkes Afskedskoncert. Meget Folk. I Møde i Oplysningsselskabets Bestyrelse. Aften paa Klingenberg: De tyrolske Natursangere. Sammen med Aarflot.
8. Optegnelse af Ordenes Findesteder, af Samlingerne fra 1854 og følgende. Besøg af Bugge.
10. Besøg af Frosta-Brun, og Kand. Nilsen med Ord fra Nummedal. Kjøbt Fayes Kirkehistorie med mere af en Tiggerboghandler.
11. Hos Dahl faaet: "Synnøve Solbakken". Aftenen i Logen: Lovise Michals Koncert.
12. Færdig med Register over Ordenes Findesteder. Aftenen paa Klingenberg: Tyrolerne. Næste Dag hos Tormodsæter.
15. Optegnelser og Ordning af Smaa-Notitser.
17. Ordning af Udkast til Samdrag or Vitmaalom.
18. Norske Theater: Fjeldeventyret. Anden Extraforestilling.
20. Seet "Admiral Piccolomini". Paa Klingenberg seet det elektriske Lys. Nyt Hefte af Munchs Maanedsskrift.
21. Møde i Oplysningsselskabet. Faaet tredie Udgave af Berlins Naturlære; Daa's Jordbeskrivelse og Bærentzens Atlas.
22. Tænkt paa en Reise til Gausdal. I Logen: Tyrolerne.
24. Reisen til Gausdal endelig foretagen. Med Eimvogn til Eidsvoll; med "Skidbladner" til Litlehamar. Skodde. Aftenen hos Løkke, sammen med Ryg[h] og Rønneberg. Gaaet til Toft (1 5/8), Forset (7/8), og derfra til Kraabøl (1/4). Taget ind hos Paal Nygaard. Behageligt.
26. Gaaet tilbage fra Kraabøl til Forset og Toft. Længe inde paa Lunde hos Doktor Andersen.
27. Gaaet til Faaberg og hørt Præken i Faaberg Kirke: Lieungh. Derfra til Litlehamar. Aften hos Løkke. Faaet hans tydske Syntax.
28. Med "Skidbladner" til Smørviken. Derfra kjørt til Sogstad (3/4). Behageligt Ophold hos Jens Fauchald.
29. Gaaet til Smørviken; med "Dronningen" til Eidsvoll; med Eimvogn til Oslo. Meget godt Veir.
30. Ordning af Optegnelser efter Reisen. Regnskab: Fragang i Kvartalet: 70-6 Bh. 85-//.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Torger O. Melbye (1801-67), spr. i Nord-Aurdal.
- Tableaux vivants] fem tablå, m. a «Olympens Guder».
- Bills' Benefice] av programmet m. a. «La Tarantella» og komisk panto­mime: «II sergeante burlato».
- Den 29. juli er siste framsyning av Carl Bils, m. a. «En lunefuld Kone», (komisk pantomime) og «Nora, Svea og Dana» (tablå).
- Peder Hansen: «Arkiv for Skolevæsenet», 1-2, Kbh. 1800-03.
- Viti's Selskab] Emilie Viti er direktør for eit stort artistselskap. Ein D. Viti har framsyningar saman med Carl Bils.
- Johan Augustinussen (1808-88), frå Mesna, lærar, klokkar og stm.
- Erik Johannessen (f. 1816), frå Øyer, lærar i Trh.
- Thomas Bruun: «Mine Frie-Timer eller Fortællinger efter Bocaccio og Fontaine», Kbh. 1783.
- Hansen] Hans Hanson Pillarviken (1798-1863), lærar i Sel, skreiv nokre bygdemålsviser (sjå «Edda» 1940).
- Fru K. Prydtz, enkje etter sjøløytnant Prydtz (Akersgt. 8), I. Aa.s vertinne.
- Thomas A. Tellefsen (1823-74), pianist, spela ein fantasi over «Norske Folkemelodier».
- Jf. Bye] Frk. S. Bye song «Variationer af Rode».
- Natursangere] eit tysk song-selskap. Dei song m. a. tyske folkeviser.
- Frosta-Brun] Hans Brun. - A. Faye: «Den christne Kirkes Historie», Chra. 1850 (1060).
- Louise Michaëli (1830-75), f. Michal, svensk songarinne, song m. a. nokre svenske folkeviser.
- L. K. Daa: «Jordbeskrivelse», Chra. 1858.
- «Atlas», Kbh. 1857 (844,2)
- Jakob Løkke (1829-81), overlærar, skulebokforfattar.
- Oluf Rygh (1833-99), seinare profes­sor, var lærarvikar på Lillehammer 1857-58.
- Carl N. Rønneberg (1816-63), frå Herøy, adjunkt på Lillehammer.
- Paal Nygaard, bonde i Gausdal, gav ut ei bok om «Vis-Knut».
- John O.Andersen (1824-93), lækjar i Gausdal.
- Rasmus Lieungh (1801-70), spr. i Fåberg.
- Jens Johannesson Fauchald, bonde på Ø. Toten.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009