1845 januar-mars

Januar
1. I Kristiansand (hos Mad. Martinsen). Afsendt et Brev til Videnskabsselskabet i Trondhjem med Beretning for sidste Halvaar, samt et Brev til Maurits Aarflot.
2. Besøgt Skipper Thygesen. Siden i Theatret hvor der opførtes: Den usynlige Hans (1 Akt) og derefter: Kjærligheds Drømme eller Søvngjængersken (2 Akter).
4. Udretning i Banken og paa Politikammeret.
5. I Theatret, hvor der opførtes: Et Giftermaal under Keisertiden, 2 Akter, og: Et Eventyr i Rosenborg Have, 1 Akt. Begge Stykker vandt meget Bifald.
6. Paa Politikammeret (for at faae mit Pas paategnet).
7. om Aftenen: i Selskab med Thygesen, Nilsen og Torkildsen hos Mad. Martinsen.
8. Afreist fra Kristiansand og ankommen til Tvede, 3 I/4 Mil. Haardt Føre, men bekvemt at komme frem over Isen paa Vandene; saaledes kjørte jeg denne Dag over Topdalsfjorden og et Stykke opad Topdalselven. Det mærkeligste Sted paa Veien var den store Gaard Boden (Bua) ved Topdalselv.
9. Reist fra Tvede til Lærrestvedt (4 M.). Tyk Taage. Skiftet Skyds paa Møglestue, Landvig og Bringsvær; fra det sidste Sted blev jeg meget seent færdig og forsinkedes endnu mere ved at Skydsmanden kjørte vildt paa et Vand. Den store Bro over Nidelven fik jeg ikke betragte for Mørket.
10. Reist fra Lærrestvedt til Holt (2 3/4). Paa Skiftet Blødekjær standsede jeg et Par Timer for at besee Arendal; derefter kjørte jeg atter et langt Stykke over Vand, og ankom mod Aftenen til Holts Præstegaard, hvor jeg vilde tale med Præsten Faye. Da han ikke var hjemme, indfandt jeg mig hos Kirkesanger Reiersen, hvor jeg blev bekjendt med hans Broder, den forhenværende Udgiver af Kristiansandsposten. Efter Indbydelse fra Faye, som nu var hjemkommen, besøgte jeg atter Præstegaarden, hvor adskillige Fremmede vare tilstede, og tilbragte her den øvrige Deel af Aftenen. Herberge havde Fayes Broder bestillet for mig paa Gaarden Fiene hvortil jeg seent om Aftenen blev befordret.
11. Atter hos Reiersen. Siden hos Faye til om Aftenen. Læst endeel Aviser.
12. (Søndag). I Holts Kirke, hvor Faye prædikede.
13. Et Besøg i Seminariet. Siden ligesom forrige Dag hos Faye til om Aftenen. Faaet Fayes Folkesagn.
14. Meget sygelig (af Smerte i Maven).
15. Skrevet endeel Anmærkninger til Fayes Folkesagn, som jeg siden overleverede ham, idet jeg tog Afsked.
16. Afreist fra Fiene, besøgt Reiersen, og derefter reist til Mosberget (2 M.). Ikke frisk. Godt Føre, især befordret ved Kulkjørselen til Næs Jernværk, som jeg nu reiste forbi.
17. Reist fra Mosberget til Neergaarden i Omli (dvs: Aam‑li), 2 1/2 M. Slette Veie, men godt Føre.
18. Talt med Præsten Rummelhoff. Siden reist fra Omli til Øi (2). Tyk Taage. Lavt og bjergigt Land, overalt bevoxet med Skov af Fure og Gran.
19. Reist fra Øi til Haugsjaasund (1), hvor jeg maatte standse for Mangel paa Skyds. Et stort Snelag og jævnligt Snefald.
20. Reist fra Haugsjaasund til Bakke (i Nissedal), 3 M. Stærk Kulde. Veien langs Nisservandet er oparbeidet og holdes aaben ved Sneplog; der gaar paa et Sted igjennem en skrækkelig brat Fjeldhammer. Det var paa Skydsskifterne meget vanskelig at faae Skyds, og man viste en uforskammet Begjærlighed efter Penge.
21. Reist fra Bakke til Spjosodden i Hvidesøe (3). Skarp Kulde men godt Føre. Paa Skiftet Lønnemoen traf jeg sammen med Præsten Landstad i Sillejord. Veien fra Moen til Hvidesøe gaar over en høi Bjergryg og har paa den østlige Side meget bratte Bakker.
22. Fra Spjosodden til Lomodden i Sillejord (2). Veien fra Hvidesøe gaar først igjennem en vakker Dal, men derefter igjennem store Bakker og paa en høi Bjergryg, hvorpaa Brunkeberg Kirke staar. Efter en gradviis Nedstigen kommer man herfra ned i den udmærket smukke Sillejordsdal. Fra Lomodden gik jeg til Gaarden Glosemodt, da jeg af Hr. Landstad var anbefalet til en herboende Mand ved Navn Olaf. Han var imidlertid ikke hjemme, men kom hjem om Natten.
23. Hentet mit Tøi fra Skydsskiftet og begyndt paa at reenskrive Ordsamlingerne for Mandals og Nedenæs Amter. Fortsat de følgende Dage.
28. Talt med Præsten Landstad.
29. Færdig med ovenmeldte Ordsamlinger. Derefter ordnet adskillige Optegnelser.
 
Februar
2. I Sillejords Kirke. Siden hos Sergeant Olsen. De følgende Dage fortsat mine Reisebemærkninger.
12. skrevet en Afhandling om Almuesprogets Vigtighed.
13. hos Olsen, hvor jeg af Aviserne fik Efterretning om Lensmand Aarflots Død.
16. I Sillejords Kirke.
Den 17. hos Præsten Landstad. Gjennemseet en Deel tellemarkiske Viser.
18. til 27. skrevet "Forarbeider til en norsk Ordbog No 1, indeholdende Forklaringer over nogle Ord, hvis Betydning er forskjellig i forskjellige Distrikter".
 
Marts
3. til 5. En Samling af fremmede Ord i Skriftsproget med Prøve paa norske Oversættelser.
6. til 9. Ordnet en Samling af tellemarkiske Ord (500).
10. Hos Præsten Landstad. Aviser. Musik.
11. og følg. Materialsamling til Grammatiken, især om Omlyd og Bogstavforandringer i Dialekterne.
23. o. f. Læst Walseth og Leith af Steffens, samt adskillige Stykker i Skillingmagasinet for 1844.
24. i Selskab hos Præsten. Seet "Portræter af udmærkedeNordmænd".
26. og følg. Skrevet tellemarkiske Viser og Sagn.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Fayes Broder] F. hadde fire brør, denne er truleg George Taylor Faye (1804-61), c. theol. 1830, prest ymse stader.
- Anmærkninger] Sjå Br.nr. 81.
- H. Steffens: «Familierne Walseth og Leith», 1-3, Kbh. 1834 (i «Fortællinger»).
- «Portræter af udmærkedc Nordmænd», hf. 1-18, Chra. 1842-47.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009