1843 oktober-desember

Oktober
5. foretaget en Reise til Bergen. Intet Brev fra Trondhjem, uagtet mere end fem Uger vare forløbne fra den Tid jeg skrev dertil. Derimod fik jeg Landboavisen No 33-37, og nogle Ord fra Morits af 23. Aug. og 14. Sept. Talt med Bærnt Aakre.
6. Leveret Bispen min nordhordlehnske Ordsamling. Faaet "Brødsmuler", en Bog af Lars Melle, hos Beyer.
7. I Bergen til over Middag; men Trondhjemsposten som nu var ventendes, ankom ikke. Kjøbt "Selskabsmanden" hos Md. Grønning. Den geistlige Kalender var allesteds udsolgt. Hjem om Aftenen.
14. Atter til Bergen. Til Postkontoiret var intet kommet. Talt med Bærnt Aakre. Kl. 11 hos Bispen som bad mig komme igjen en anden Gang. Koren var ikke hjemme. Efter Kl. 4 var jeg hos Sagen.
15. (Søndag) I Korskirken hvor Daae prækede. Kl. 5 var jeg paa Kalfaret og saae paa Rappos Kunstforestillinger.
16. Posten som igaar var ankommen bragte Intet til mig, undtagen Landboavisen No 39. Kl. 10 var jeg hos Bispen, og derefter en lang Stund hos Stiftamtmand Christie, hvis norske Ordsamling jeg fik see, tilligemed Ihres og Outzens Glossarier. Efter Middag skrev jeg et Brev til Schwach med nye Anmodning om Penge, og bragte samme paa Posthuset.
17. Kl. 10 reiste jeg endelig tilbage i Følge med nogle Gulinger. Sygelig af Forkjølelse.
18. Mistet mit Lommeuhr og en Pennekniv formodentlig ved Tyverie.
19. Meget syg, dog ikke sengeliggende. De følgende Dage i Forbedring. De sidste Dage af Maaneden arbeidet paa en Undersøgelse om Orddannelsen, Omlyden og Afledningerne i det norske Sprog.            
 
November
3. Færdig med en Afhandling om Orddannelsen og begyndt at undersøge Sammensætningsreglerne.
11. Faaet laant September Nummerne af den Constitutionelle. Tilsendt Landboavisen No 40.
13. Færdig med Afhandlingen om Orddannelsen og Sammensætningen m. M. Den følgende Tid arbeidet paa adskillige Tillæg til Grammatiken.
28. om Aftenen. Afreist til Bergen.
29. Paa Posthuset fik jeg Landboaviserne No 42, 43 og 45, men endnu intet fra Trondhjem. Hos Bispen var jeg som snarest, da han havde Forretninger; siden hos Christie, som laante mig Petersens: Det danske, norske og svenske Sprogs Historie.
30. om Morgenen. Tilbage til Lillebergen. 
 
December
5. begyndt paa Samlinger til en Grammatik i det norske Almuesprog.
24. o. følg. Læst Oktober-Nummerne af den Constitutionelle.
31. Færdig med "Samlinger til en Gram. o. s. v." eller Oversigt af Bergens Stifts Dialekter, paa hvilken jeg havde arbeidet den hele Maaned.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- [P. M. Pettersen:]  «Selskabsmanden»,  hf. 1-4,  Chr. 1838-43 (1339).
- Artistane Carl Rappo og sonen François Rappo m. fl. var på turné her i landet, var òg i Kra.
- N. Outzen: «Glossarium der friesischen Sprache», Kbh. 1837.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009