1841 januar-mars

Januar
1. og 2. Lagde et Snelag. Siden klart Veir og stærk Frost.
3. Læst "Verden tilhører os Jurister", af Siful Sifadda. De følgende Dage: "Pickwick-Klubbens efterladte Papirer". Meget stærk Kulde til den 12. i Maaneden.
13. Et Bacchanal i Bondemaneer. Som Deeltager i samme, efter at have i et Tidsrum af flere Aar undværet saadanne Konvivier, gjorde jeg saavidt Beskjed, at derved var Intet tilbage at ønske. Saaledes tilbragtes Natten og Halvdelen af den følgende Dag, hvoraf Følgen blev, at Dagens sidste Halvdeel hensneg sig under en overmaade rolig Søvn. Imidlertid blev, som Aviserne sige, Roligheden og Ordenen ikke forstyrret, og Bacchanten befinder sig vel.
Til den 22. Afvexlende Sne og Frost.
23. En frygtelig Dag, som fulgte paa en endnu frygteligere Nat. Foregaaende Aften begyndte en Storm af Sydvest, der lidt efter lidt steg til en Grad af Styrke, der overgik alle de Storme, som de næstforegaaende Aar have været saa rige paa. Regn og Hagel samt tilsidst Sne, forenede sig med den rasende Storm, og gjennem den lange kulmørke Nat, vedvarede det skrækkeligste Bulder af Vindens frygtelige Anfald, Hagelens Slag, Væggenes Knagen og Tagstenenes Nedstyrten. Videre Skade er imidlertid ikke skeet her paa Stedet, men at onde Tidender andensteds fra ere at vente, er uden Tvivl. Stormen vedvarede hele Dagen, skjønt ikke saa voldsom som forhen; herhos medfulgte nu et stærkt Snefald, som bevirkede er frygteligt Snefog. De sidste Dage af Maaneden: Stærk Kulde.
 
Februar
7. og følgende Dage. Stærkt Snefald. Heromkring ligger henved en Beltesne (1 1/2 Alen).
13. o. f. Tøveir.
Ved Stormen den 23. f. M., er skeet megen Skade, især paa Fartøier. Saavidt man hidtil har Efterretning om, har denne Storm strakt sig fornemmelig langs Havkysten fra Stat til Namsen, og især gjort Skade paa de Fartøier som laa paa Veien til Lofoten. Saaledes skal af Fartøier fra Kristiansund være forliste 19, hvoraf 14 i Aunøens Havn, med 20 til 30 Mand, som ere omkomne.
21. Faaet tillaans "Nordisk Tidsskrift f. Oldkyndighed", 2. Bd., 3. H., hos Berg. Veiret afvexlende. Føret slet, formedelst Skare.
 
Marts
6. Torskefiskeriet, som hidtil var yderst ubetydeligt, begynder nu at blive heldigt. Sildefiskeriet gik iaar aldeles forbi her i Distriktet; ved Stavanger har derimod været gjort god Fangst.
12. Ved det milde Veir i de sidste Dage, samt ved Regn og Vind er nu Sneen tildeels borttøet.
27. Læst 2. Deel af H. Steffens ""Hvad jeg oplevede". Og 5. Hefte af A. Hugos "Napoleons Historie". De forrige Hefter ere forhen læste. Faaet tillaans 2. Bind af Snorre, J. Aalls Udgave.
29. Læst "Historiske Fortællinger om Iislændere", af N. M. Petersen. 1. Bind indeh. Eigil Skallegrimsons Saga.
31. I de sidste tre Uger have vi havt det fortræffeligste Veir, som paa denne Aarstid kunne gives. Jorden har ved Søkanten været tøet siden Midten af Maaneden og er nu ganske tælefri, saa at Engmarkerne tildeels grønnes, og Træernes Knoppe udvide sig. Aaretræet har blomstret siden først i Maaneden, og en Hestehov-Plante (Tussilago), som i forrige Aar var indsat i en Have, havde igaar en fuldkommen udviklet Blomst.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- [H. Wergeland:] «Verden tilhører os Jurister», Kra. 1840.
- Charles Dickens: «Pickwick-Klubbens efterladte Papirer», 1-2, Kbh. 1840.
- «Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed», 1-3, Kbh. 1832-36.
- A. Hugo: «Keiser Napoleons Historie», Chra. 1841.
- N. M. Petersen: «Historiske Fortællinger», 1-4, Kbh. 1839-44.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009