Elias Thesen, 18.10.1858

 

S.T.

Herr Ivar Aasen

Christiania

 

I deres "Ordbog over det norske Folkesprog" (som jeg for nylig har havt Anledning at læse i, deres Grammatik derimod endnu ikke) findes faa Ord anførte i den nordlandske Dialekt. Formentligen paa Grund af et mindre Kjendskab dertil.

I mine yngre Aar, fandt jeg fornøielse i, af Curiositet, at optægne de gjængse Ordsprog og Talemaader blandt Almuen i Nordland, og har sednere, Tid efter anden, vedblevet at indskrive de mærkeligste Ord i Almuesproget, der vare afvigende fra Skriftsproget. I de trende Fogderier Helgeland, Salten og Lofoden & Vesteraalen, der udgjøre Nordlands Amt, ere Dialekterne høist forskjellige, men da jeg selv er en indfød Nordlending, har min længste Tid opholdt mig i Nordland, og i de sidste 32 Aar, (til i Sommer da jeg flyttede her til Hadsels Prestegjeld i Vesteraalen) været boende paa Fiskeværet Moskenes i Lofoden, saa har jeg havt god Anleding til, i Omgang med Fiskerne, at lære at kjende det egne ved hver af Dialekterne, i ovennævnte Distrikter. I Lofodens Fiskevære, samles aarlig, som bekjendt, Folk fra alle Egne i Amtet, og opholde sig stadig der i 10 a 12 Ugers Tid.

I Fortalen til "Ordbogen", Pag. XIV, omtaler de blandt andet Nytten af at have "Ordsamlinger fra de fjernere Egne". Dersom De maatte ønske at erholde min ovennævnte Ordfortegnelse, til muligens Benyttelse; da vil jeg søge at ordne de spredte materialia. – Hvad Honnoraret herfor betræffer, da henstilles dette aldeles til Deres eget Godtbefinnende at fatte Bestemmelse om, naar jeg engang, efter ringe Evne, er færdig med Arbeidet, om det ønskes udført, og dem ihændigst.

Herpaa, ville de behagentlig meddele mig Deres ærede Svar.

Med Agtelse

Ærbødig

E. Thesen

 

Guldstad i Hadsel den 18te October 1858

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]