375 Arbeidsmelding for 1880, 25.1.1881

Til den kgl. norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
 
Ligesom jeg ved de foregaaende Aarsskifter har forsøgt at give en kort Beretning om mine Arbeider i Aarets Løb, saa skulde jeg ogsaa denne Gang meddele noget om disse Arbeiders Gang i det nu forløbne Aar. Imidlertid er det ikke synderlig meget, som jeg har at berette, da det nu, som saa ofte forhen har gaaet saa, at der ikke er blevet saa meget udrettet som paatænkt, og desuden har ogsaa adskillig Forsinkelse fundet Sted. For det første gik nogen Tid bort ved en Forandring af Bosted, idet jeg i Februar Maaned flyttede over til Holbergs Gade No. 35 (nyt No. 23); og senere blev jeg da ogsaa noget forsinket ved en langvarig Sygelighed ud over Vaaren og Sommeren.
 
Imidlertid fuldførte jeg dog Manuskriptet til den nye Udgave af de norske Ordsprog, som jeg forhen har berettet om; og det var da ogsaa bestemt, at denne Bog skulde udkomme i Løbet af Høsten. Jeg agtede endog at haste dermed, da jeg allerede for mange Aar siden havde hørt, at den gamle Udgave var udsolgt, og at Bogen ofte havde været forgjæves efterspurgt. Ved et nøiere Eftersyn blev det dog opdaget, at der endnu var endeel Exemplarer tilbage af den gamle Udgave; og skjønt nu dette ikke kunde have stort at betyde, blev det dog for det første besluttet, at Trykningen paa den nye Bog skulde for en kort Tid udsættes. Imidlertid bør nu denne Udsættelse ikke vare længe, og jeg tænker derfor nu snart eller udimod Vaaren at faae Trykningen sat i Gang, for at jeg saaledes kan have en lysere Aarstid for mig til Korrekturlæsningen og det nødvendige Tilsyn med Trykningen.
 
I den senere Deel af Aaret har jeg da endelig begyndt paa et Anlæg til den dansk-norske Ordbog, som har været saa længe paatænkt og efterspurgt. Rigtignok er der nu udkommet et noget lignende Arbeide fra en anden Haand, nemlig i Overlærer Knudsens Ordbog ("Unorsk og Norsk"); men alligevel kunde man dog ønske at have en saadan Bog i sædvanlig Ordbogsform og med Beholdelse af den forhen brugte Skrivemaade, saa at Ordene kunde gjenfindes i samme Form i den dansk-norske Ordbog som i den forhen udkomne norsk-danske. Det paabegyndte Udkast er ellers meger kortfattet, idet jeg for det meste kun har opstillet de eenstammede eller usammensatte Ord og altsaa indtil videre forbigaaet de fleste sammensatte, ligesom jeg ogsaa har forbigaaet de fleste fremmede Ord, forsaavidt som de ikke ere komne i nogen almindelig Brug. Det synes mig nemlig for det første tjenligt at gjøre et saadant Grundlag, som snart kan blive færdigt, og saa siden efterhaanden udvide og udfylde Haandskriftet ved at tilføie flere Ord og fyldigere Forklaringer, ligesom ogsaa ved at optage saadanne Talemaader, som kunde behøve et Slags Oversættelse, forsaavidt som den norske Udtryksmaade er forskjellig fra den danske.
 
Som jeg ved tidligere Leiligheder har omtalt, faar jeg ofte Spørgsmaal om Navne, og især om den gamle Form af et og andet Gaardsnavn. For nu at have en lettere Oversigt af de gamle Navne, har jeg allerede for flere Aar siden gjort mig Registre over de mere mærkelige Stedsnavne i de gamle Jordebøger og i det norske Diplomatarium. Imidlertid syntes jeg ikke at have den fulde Nytte af disse Registre, førend jeg kunde slaae dem sammen til et heelt, saa at alt kunde findes i een og samme Række. Dette Arbeide foretog jeg mig da i Sommer, efterat jeg var færdig med Ordsprogene, og saaledes har jeg da nu et meget stort Register over gamle Stedsnavne, ligesom jeg ellers forhen har Registre over gamle Personsnavne, gamle Ord og gamle Ordsprog med mere. Alt dette har nu egentlig været gjort til mit eget Brug ,men det kan jo ogsaa være til Brug for andre, saavidt som nogen ønsker at benytte sig deraf.
 
I de Aar, som nu ere forløbne, siden min sidste Ordbog kom ud, har jeg efterhaanden faaet samle adskillige Tillæg til den norske Ordsamling; og blandt disse Tillæg ere ogsaa enkelte, som have meget Værd, men imidlertid er Samlingen ikke bleven synderlig stor. Af Hr. Candidat Ross har jeg ellers faaet mangfoldige Meddelelser, som jeg dog ikke har optegnet fordi jeg ventede paa, at han selv snart vilde udgive noget af sin store Samling enten særskilt eller i et dertil passende Tidsskrift. Og til min Fornøielse hører jeg nu, at Hr. Ross netop er i Færd med at bearbeide sin Samling til Udgivelse.
 
Af paatænkte Arbeider er der et, som jeg ved en foregaaende Leilighed har omtalt, nemlig en Sammenstilling af de norske Navne paa Dyr, Fugle og Fiske med mere, altsaa en Række af hjemlige Benævnelser for Dyreriget, i Lighed med den Navnerække, som jeg engang før har opstillet fot Planteriget. Jeg har allerede længe havt et eller flere Udkast til en Fortegnelse over alle de Dyrearter, som have noget Navn her i Landet, og det kunde nu være nyttigt at have en saadan Navnerække sammenføiet med en ny Udgave af de norske Plantenavne, som for endeel Aar siden bleve indførte i Tidsskriftet "Budstikken". Men da der endnu ved enkelte Dyrs Navne er nogen Uvished, om hvilken Art i Systemet de egentlig skulde henføres til, saa vilde dette Arbeide kræve en længere Forberedelse, som jeg endnu ikke har fundet Leilighed til.
 
Forøvrigt er der da ogsaa flere saadanne Arbeider, som i længere Tid have været paatænkte, men som dog have maattet udsættes, fordi der altid var noget mere nødvendigt, som først burde udføres. Blandt andet kunde jeg nok have Lyst til at foretage en grundigere Bearbeidelse af min i 1875 udførte "Sammenstilling af de norske Ord efter deres Betydning", for at dette Arbeide skulde faae en saadan Form, at det kunde fortjene at udgives. Men om nu end denne Sammenstilling ikke er skikket til Udgivelse, vil den dog alligevel komme til Nytte og ialfald til den Benyttelse, som den egentlig var bestemt til, nemlig som Hjælpemiddel ved Arbeidet paa den dansk-norske Ordbog. Og hvad jeg nu for Øieblikket maa ansee som mest nødvendigt, er at fortsætte det begyndte Arbeide paa denne Ordbog, saa at jeg for det første kunde blive færdig med et kortfattet Udkast, som senere efterhaanden kunde faae den Udfyldning og Forøgelse, som nødvendigst behøves.
 
Christiania den 25de Januar 1881.
 
Ærbødigst
Ivar Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Fotostatkopi på UBO (jfr. merknad til Br. nr. 136), omframt avskrift i Kopibok II, nr. 36.
 
- de norske Ordsprog] «Norske Ordsprog», 2. utg. 1881 (sjå elles merknad til Br. nr. 206). Ved sida av norske ordtøkesamlingar og utdrag frå ms. har I. Aa. sett opp «Vedstev af gammelnorske Skrifter», 1878 (32 s.) og «Ordsprog af gammelnorske Skrifter», 1882 (31 s.). Både ms. og 1. korr. til begge utg. av NOrdspr. finst, likeins ein kassert «Fortale» til 1. utg.
 
- Knud Knudsen: «Unorsk og norsk eller fremmedords avløsning», [1879-]1881.
 
- I. Aa.s prenta arbeid for 1880 var: «Frua og Frøken» [av] I. A[asen], prenta i «Fedraheimen» 1880, nr. 4, 24. jan.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009