425 Ketil Graver, 15.9.1885

Til Hr. Graver (Fyrisdal).
 
Med Navnet Thorgils er Tilfældet det samme som ved saa mange andre Navne, at Betydningen er noget svævende og usikker, saa at den kan opfattes paa flere Maader. Gils ansees som en anden Form af Gisl, som falder sammen med Navnet Gisle. I vore ældste Skrifter findes ogsaa i nogle faa Tilfælde Þorgisl, men ellers sædvanlig Þorgils og i adskillige Breve ogsaa Þorgyls og Þorgjuls. Det gamle Gisl betyder nok egentlig Gidsel eller Person, som staar i Borgen for at en Fredsslutning ikke skal blive brudt; imidlertid kan Ordet ogsaa have en anden Mening, nemlig: en Bevogter, Iagttager, eller omtr entsom Gjæter.
 
Da nu Torgils ialfald er en fuldkomnere Form end Torjuls eller Torjus, vil det vistnok være rigtigst at skrive Torgils (Th.), og vel ogsaa at bruge en saadan Form (Torgjils) i Dagligtalen, saafremt de nærmest Vedkommende vilde vænne sig dertil og være fornøiede dermed. Imidlertid er da Forskjellen i Formerne ikke synderlig stor, og for Navnets Brug i Dagligtalen kan den ene Form være omtrent lige god som den anden.
 
Kristiania den 15 Sept. 85.
I. A.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd, omframt eit utkast. - /en anden Form/ ~ nyere Form - /vore/ ~ - Skrifter ~ [i m.:] /vore ældste Skr./ - /omtrent/ ~ - Brev frå K. G. ser ikkje ut til å liggja i I. Aa.s papir på UBO.
 
- Ketil Torjusson Graver (Gravir) (1846-1928), 1866-1908 lærar og klokkar i Moland (sjå «Norsk Skoletidende» 1908, nr. 28, «Varden» s. å. nr. 42, «Norig» 1921, nr. 212). K. G. var ihuga målmann. Sonen, Aanund Gravir (f. 1879) fortel at han lærde katekisma på nynorsk alt i småskulen (i 1899 vart nynorsk inn­førd i skulen der).
 
- Thorgils] jfr. Skr. III, s. 258 og 279.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009