405 Olaf Holm, 17.2.1883

Hr. Pastor.
 
Om Betydningen af Navnet Tysfjord synes det vanskeligt at give nogen paalidelig Oplysning, da Tilfældet her er det samme som ved flere Navne, som begynde med "t", at man nemlig ikke veed, om det oprindelig har været "t" eller "þ" (th). Som bekjendt gjorde man i gammel Tid en tydelig Forskjel imellem "t" og "th" (ligesom endnu i Islandsk og Engelsk); men allerede i vore Dokumenter fra 15de Aarhundrede findes þ (th) at vare overgaaet til "t". I Skrifter fra en ældre Tid finder jeg kun eet Navn med "Tys", nemlig Tysnes i Søndhordland; og dette kunde da maaskee (ligesom Ordet Tysdag) forklares af Gudenavnet Ty (Tyr) i Lighed med Thorsnes, Odensøy, Frøysvik, Njardvik og flere. Derimod findes flere Navne, som begynde med þys (thys), saasom þysstad, þyssa, þyssudal og þyssøy eller þyssisøy. Hvad dette "thys" betyder, er ikke saa ganske sikkert; men det minder snarest om Ordet "þys", som betyder: Urolighed, Opløb, Tumult, og som grunder sig paa Verbet þ y s j a , tildeels endnu brugeligt i Formen t y s j a , d. e. storme frem, styrte frem, løbe, især med en raslende eller susende Lyd. At noget saadant ogsaa kunde give Anledning til et Stedsnavn, er ikke umuligt; thi man kan sikkert antage, at mange saadanne Navne grunde sig paa et Tilfælde, som indtraf i den Tid, da Stedet først blev beboet, og som siden efterhaanden blev glemt. Og i saadant Fald vil enhver Forklaring kun beroe paa en Gisning, uden at noget med Sikkerhed kan paastaaes. Hertil kommer da ogsaa, at mange Navne ere i Tidens Løb blevne forkortede og forvanskede, saa at deres nuværende Form slet ikke giver det rette Begreb om deres Oprindelse.
 
Kristiania den 17de Februar 1883.
 
Ærbødigst
I. Aasen.
 
Utanpå: Til/Hr Pastor O. Holm/i/Tysfjord.
Poststempel: Christiania 17. 11 83.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. utlånt av Emily Mohr, Fana. Av brevet finst serskild kladd.
 
- Den 22. jan. 1883 spør O. H. kva «Tys» i «Tysfjorden, Tysnæs, Tysvær og lignende» kjem av. Han har høyrt fleire gissingar og vil gjerne vita kva som er det rette.
 
- Olaf Andreas Holm (1845-1930), cand. theol. 1872, sokneprest i Tysfjord 1878-1884, seinare prest ymse stader.
 
- Tysfjord] sjå NG bd. XXI, s. 275.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009