335 Knud Olsen, 9.3.1876

Til Knud Olsen (Aalesund).
 
For et Par Dage siden fik jeg et Telegram, som var undertegnet med Deres Navn, og som vistnok burde have været besvaret strax paa staaende Fod. Imidlertid kom jeg i Forlegenhed dermed, da jeg ikke rigtig forstod Indholdet; og først da jeg senere traf sammen med Hr. Aarflot og viste ham Skriften, kom vi paa den Tanke, at ialfald et af Ordene (Aorstad) maatte være feilskrevet, og at Meningen kun var den, at jeg skulde sige hvad Tid jeg sidst havde været paa Søndmør. Dette kunde da synes at være en let Sag; men alligevel blev da ogsaa derved noget at anmærke, saa at det maaskee vilde blive for langt for en Telegrafsending; især da jeg aldrig har faaet rigtigt Skjøn paa den Kunst at skrive Telegrammer.
 
Forsaavidt Spørgsmaalet er om mit sidste Besøg paa Søndmør, kan jeg efter mine Reisenotitser oplyse, at dette fandt Sted i 1855; men den Gang kom jeg ikke saa langt som til Aalesund. Reisens nærmeste Formaal var at besøge de inderste Egne af Sogn og N ordfjord[,] og saa traf jeg til at reise samen med Schjølberg (Sagføreren), idet vi toge Veien over Justedalsbreden og ned igjennem Stryn, og da jeg nu var saa nær ved S øndm ørmaatte jeg da ogsaa did. Vi kom til Halkjellsvig den 26. Aug. og derfra tog jeg Søveien 8 Sept. Den sidste Gang jeg var i Aalesund, var derimod i 1851, da jeg kom tilbage dertil d. 24de Juli fra en Reise i Nordland. Denne Gang standsede jeg kun et Par Dage i Aalesund, og siden opholdt jeg mig i Ø rstentil d. 22de Sept. da jeg tog Søveien tilbage til Østlandet.
 
Da min Broder Syvert ogsaa var nævnt i Telegrammet, saa slutter jeg, at han har været inde hos Dem paa sin Hjemreise. For en 14 Dage siden fik jeg see af et Brev fra Doktor Kahrs i Ørskog, at Syvert var i Kur hos ham for et Tilfælde, som jeg ikke før havde hørt noget om. Nu formoder jeg da, at han har reist tilbage fra Ørskog, og at der ved hans Besøg hos Dem er blevet Tale om hvor længe det var siden jeg sidst var hjemme, og at dette har givet Anledning til Deres Spørgsmaal. Jeg beklager derfor at De ikke kunde faae Svaret strax. Men som før sagt, blev det længe, før jeg kom tll nogen rimelig Opfatning af Sagen, og desuden har jeg i den sidste Tid været sygelig af Forkjølelse og derfor lidet oplagt til Forretning.
 
Kr. d. 9de Marts 1876.
Venskabelig Hilsen [I. Aasen.]
 
(Udfyldning). - Det vilde være meget beklageligt, om De skulde have havt nogen Uleilighed af denne Forsømmelse fra min Side, og isaafald maa jeg da bede meget om Undskyldning. Ellers kan det ogsaa hænde, at Sagen ikke har nogen stor Betydning; men i alle Fald skal det da være mig kjært, om De kunde have nogen Nytte af de Oplysninger, som her ere meddeelte.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd, omframt eit utkast. - /have .... Fod./ ~ [hkl ÷] /og . Skriften/ - /kun var den/ ~ var, - /blev/ ~ er - Spørgsmaalet [etc.] ~ [var. i m. ÷] - /Reisens .... Nfj./ ~ [hkl ÷] - [Stryn<] ~ Stryn, - /og da . did./ - Halkjellsvig [!] - /d. 24de Juli/ - [Nordland.<] ~ Nordland, - /Denne .... i Ø./ ~ [hkl ÷] - /da, at .og at/ ~ at - /kom .... og/ ~ [hkl ÷]. /Tid/ - /Ellers . at/ ~ [hkl ÷]
 
- I telegram frå K. O. i Ålesund, 6. mars 1876, står: «Opgiv Aorstad [som er feilskrive for Aarstal] din sidste søndmørsnærværelse». Den 15. mars s. å. takkar K. O. for svaret. Det var eit ordskifte mellom I. Aa.s kjenningar om når han sist var på Sunnmøre, som fekk dei til a senda telegrammet.
 
- Om K. O. sjå merknader til Br. nr. 313.
 
- Aarflot] Maurits Aarflot.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009