329 Matias Skard, 1.6.1874

                                                                                                    1ste Juni 1874.
Til Matthias Skar.
 
Idet jeg nu efter Deres Anmodning skulde sende Dem det første Bind af M¸llers Sagabibliothek kom jeg til at see lidt næermere paa det Stykke som De ønskede at læse, og da forekom det mig strax, at dette Stykke er saa kort, at det maaskee vil falde lettere at afskrive det end at afsende selve Bogen. Den hele Afhandling udfylder ikke mere end tre Sider (11/2 Blad) i Bogen, som desuden har lidet Format og rummelig Tryk. Og af disse tre Sider (349-351) er det kun den sidste Halvpart (11/2 Side), som vil have rigtig Interesse for Dem, da den første Halvpart kun er en Oversigt af selve Indholdet el lerHistorien, og denne er da naturligviis saa kort, at et kortere Uddrag af Viglunds Historie ikke kunde tænkes. Dette Uddrag slutter i Midten af den mellemste Side, og derpaa følger da Bedømmelsen el. Kritiken, som er ligesaa kort. At afskrive disse Linier kan vare snart gjort, og dette skal jeg da ogsaa gjøre, idet jeg kun vil see til, at ingen Feil skal indsnige sig i Afskriften.
 
Det omhandlede Stykke lyder saaledes: (S. 350). "Denne Saga har intet utroligt" o. s. v.
 
Dette er altsaa det omhandlede Stykke. Jeg har med Flid beholdt Forf.s Skrivemaade og Punktering, skjønt den sidste tildeels er noget skjødesløs. Jeg ønsker kun at Afskriften maa være læselig.
 
Saa kort som denne Anmeldelse er, har den alligevel et rigt Indhold. Bogen er udkommen i 1817, altsaa paa en Tid, da kun faa af de gamle Sagaer vare prentede. Forf. har for det meste maattet bruge de gamle røgede Haandskrifter; men alligevel har han gjort sit Arbeide saa vel, at det ikke let vil blive forældet.
 
De faa Ord, som Forf. anfører til Ex. paa Stilen, synes jeg ikke at have seet i den nyere kjøbenhavnske Udgave &c. Har før læst Bjö rnMarkussons [Udgave]. Var noget skjødesløs. Den nye [er] formod entligefter bedre Haandskrifter.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd og eit utkast.
 
- Den 30. mai 1874 bed M. S. (Ulefoss) om å få låna P. E. Müller: «Sagabibliothek», bd. 1 [sjå merknad til Br. nr. 158] «um eg skulde freista med eit fyreord til Viglund? Takk fyr Dykkar Råder; eg skal fylgja deim».
 
- Matias Skard (1846-1927), skulemann og forfattar, 1874-75 huslærar på Ulefoss, seinare folkehøgskulelærar, skulestyrar, og 1901-21 skuledirektør i Agder.
 
- Den 12. mars 1874 vitja han I. Aa. og drøfta då ei omsetjing av «Saga um Viglund og Kjellrid» [utg. same året av Det norske Samlaget]. I mai gjekk I. Aa. gjennom ms.
 
- kjøbenhavnske Udgave] utg. i «Nordiske Oldskrifter», bd. XXVII, Kbh. 1860, s. 47-92 og 158-166, utg. ved G. Vigfússon. - 
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009

Bjørn Markussons [Udgave] i eit samleverk, «Nockrer Marg-Frooder Sögu-Þætter Islendinga», Hólar 1756, s. 15-33 og 187-188, utg. ved Bjørn Markússon (1716-1791), lagmann på Island.