289 Arbeidsmelding for 1868, 15.1.1869

Til den kongelige norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
 
I Henhold til de foregaaende Beretninger om mine Arbeider i Anledning af den fortsatte Undersøgelse af Folkesproget, skal jeg herved forsøge at give en kortfattet Oversigt af disse Arbeiders Gang i det nu forløbne Aar.
 
Mine Udretninger i dette Aar ere egentlig at ansee som et eneste Arbeide, idet jeg nemlig har været stadig sysselsat med at fortsætte den forhen begyndte Udarbeidelse af en ny Ordbog over Folkesproget. Dette Arbeide er da i Aarets Løb skredet fremad fra Begyndelsen af Bogstav M til henimod Midten af Bogstav S, eller egentlig til Slutningen af de Ord, som begynde med "sl". Jeg kan saaledes nu sige, at de to Trediedele af Ordbogen ere færdige; men da disse to Trediedele have optaget en Tid af mere end tre Aar, vil jeg endnu behøve mere end et Aar til den tilbagestaaende Trediedeel. Der er saaledes endnu lange Udsigter til den endelige Slutning; men imidlertid faar jeg dog være fornøiet med, at Arbeidet hidtil har kunnet gaae nogenlunde jævnt fremad og saaledes ikke har optaget synderlig mere Tid, end som jeg forud havde formodet.
 
Til en liden Afvexling i Arbeidet foretog jeg i Løbet af Høsten en Reise til Vinje og Raudland i Telemarken, nærmest i den Hensigt at søge mere Oplysning om adskillige Ord i Nils Sveinungsons efterladte Ordsamling, som jeg først i forrige Aar havde faaet Kundskab om. De mærkeligste Ord i denne Samling bleve ved denne Leilighed efterspurgte eller prøvede; og saaledes kom jeg da ogsaa herved til at faae et nyt Tillæg til mine forrige Samlinger. Imidlertid maatte jeg her, som ved flere foregaaende Leiligheder, lade det beroe med en Forespørgsel om de Ord, som syntes mig at være de vigtigste; og saaledes kunde der vistnok endnu være mangt og meget at spørge om i dette Distrikt ligesom paa mange andre Steder. Men Sagen er, at de tvivlsomme Punkter altid blive saa mange, at der vilde behøves en meget lang Tid til at faae dem alle opklarede.
 
Ved at benytte de forefaldende Leiligheder til Efterspørgsel om tvivlsomme Ord fra forskjellige Distrikter, har jeg ellers ogsaa faaet mange nye Oplysninger fra andre Kanter af Landet, saa at jeg atter har en betydelig ny Ordsamling for dette Aar ligesom for de foregaaende. Ved Behandlingen af den senere Deel af Ordbogen har jeg nu den Fordeel at kunne benytte alle disse Samlinger paa een Gang som en enkelt og afsluttet Samling; derimod er Forholdet anderledes for den første Deel af Ordbogen, som nemlig var udarbeidet, førend disse nye Samlinger vare tilkomne, da nemlig de senere tilkomne Oplysninger her maa indskydes i det allerede færdige Manuskript. Der er saaledes allerede tre Aars Samlinger at tillægge under de første Bogstaver, og to Aars Samlinger under de dernest følgende. Denne Indførelse af de tilkomne Ord skulde vel egentlig være gjort for hvert Aar, men alligevel har jeg dog hidtil ladet dette Arbeide henstaae til en senere Tid, baade fordi jeg gjerne vilde fortsætte Bearbeidelsen af Ordbogen uafbrudt, og tillige fordi jeg vidste, at der altid vilde blive mange andre Tillæg og Rettelser at indføre i Bogen, saa at det vilde være allerbedst at gjøre alle disse Forandringer paa een Gang, for at Manuskriptet kunde holdes i nogenlunde god Orden og ikke forvirres ved nye Forandringer i de indførte Tillæg.
 
Foruden de skrevne Ordsamlinger, som forhen vare mig meddeelte til Benyttelse, har jeg ogsaa i dette Aar faaet en ny Samling fra Hr. Cand. Ross, fordetmeste bestaaende af Ord fra de bergenske og stavangerske Egne. Disse meddeelte Ordsamlinger ere mig naturligviis kjærkomne paa Grund af de mange nye Oplysninger, som de indeholde; imidlertid skulde jeg kun ønske at have havt dem nogle Aar tidligere for at kunne benytte dem bedre og have mere Leilighed til at søge Oplysning om de deri forekommende tvivlsomme Punkter. Jeg har nemlig i det længste villet holde fast ved den gamle Plan, at jeg nemlig kun skulde optage hvad jeg enten selv havde hørt af Almuen eller ialfald fundet bekræftet ved en nærmere Undersøgelse. Paa Grund heraf har jeg ikke turdet optage synderlig meget af de Samlinger, som ere mig skriftlig meddeelte; og desuden er ogsaa mange af de meddeelte Ord af Optegneren selv betegnede som tvivlsomme. Disse nyere Samlinger indeholde saaledes meget, som ikke endnu kan benyttes i Ordbogen; og i adskillige ældre Skrifter og Ordsamlinger findes ogsaa enkelte Ord, som jeg ikke har faaet nogen Bekræftelse paa og derfor ikke har villet optage. Jeg havde engang tænkt at tilføie et Glossarium af saadanne usikkre Ord i Slutningen af Ordbogen; men dette vil dog vanskelig lade sig gjøre, da Ordbogen alligevel bliver saa stor, at et længere Tillæg her vilde synes uheldigt. Jeg havde ogsaa forhen tænkt at indføre i Ordbogen et Udvalg af de bedste nydannede Ord, som ere brugte i Skrifter i de senere Aar; men af denne Indførelse er der dog ikke blevet noget, uden forsaavidt et Par saadanne Ord kunde i Korthed nævnes i en Anmærkning under et andet Ord. Det syntes mig tilsidst at være rigtigst at lade alle saadanne Ord henstaae til et senere Glossarium, hvor de maaskee kunde ordnes sammen med de ovenfor nævnte Ord af ældre Skrifter. Og paa denne Maade vil da selve Ordbogen beholde sin gamle Plan, idet den kun er anlagt paa at fremstille Almuens nedarvede Ord og Talebrug.
 
Skjønt denne Ordbog ikke kan blive færdig i det nu begyndte Aar, kunde det dog nu snart være Tid til at gjøre Foranstaltninger til Bogens Trykning, saa meget mere som ogsaa Trykningen vil medtage en temmelig lang Tid. Jeg har endnu ikke for Alvor talt med nogen Boghandler herom, og efter hvad jeg ellers ved en løselig Omtale har kunnet erfare, kan det maaskee blive vanskeligt nok at træffe nogen, som er villig til at forlægge en saadan Bog; imidlertid har der været yttret, at man burde udstede Subskriptions-Planer for at see, om der vilde melde sig saa mange Kjøbere, at Trykningen kunde sættes i Gang. Dette kan vel være tvivlsomt nok, men alligevel burde det dog maaskee forsøges; og det vilde da ogsaa synes underligt, om man skulde nødes til at søge offentlig Understøttelse til Udgivelsen af en Bog, som nu i mange Aar har været saa ofte og idelig efterspurgt.
 
Hvad jeg imidlertid anseer som mest nødvendigt, er det at Udarbeidelsen af Ordbogen bliver stadig fortsat, for at saa meget som muligt kan være færdigt af Haandskriftet, naar Trykningen engang begynder, da der siden vil behøves saa megen Tid til Korrekturlæsning og til Forbedringer i Manuskriptet, at en Fortsættelse af selve Reenskrivningen ved Siden deraf vilde falde meget besværlig. Jeg vil saaledes kun ønske, at Arbeidet fremdeles maa gaae sin jævne Gang, for at der dog engang kan komme noget ud af disse langvarige Forberedelser.
 
Christiania 15de Januar 1869.
 
Ærbødigst
I. Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Fotostatkopi på UBO (jfr. merknad til Br. nr. 136), omframt avskrift i Kopibok II, nr. 24, og serskild kladd.
 
- Reise] frå 3. til 16. sept. 1868 til Tele­mark (Vinje og Rauland), tala m. a. med Olav Fetveit, Sveinung Bjørnson, Rikard Berge, Targjei Stetanson, T. N. Bjørnestad, [Mikkel] Mandt o. fl. - Nils Sveinungsons efterladte Ordsamling] sjå merknader til Br. nr. 281.
 
- nydannede Ord] I. Aa. sette opp lister over ord frå landsmålslitteraturen, aviser m. m. Det meste var henta frå Vinjes dikt, artiklar og bøker.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009