189 Jørgen Rødsæt, 18.10.1855

                                                                                                    18de Okt. 1855.
Til J. Rødsæt.
 
De længes vistnok efter at høre noget herfra, og dersom jeg nu kunde have noget fornøieligt at meddele Dem, da skulde det virkelig være mig en stor Fornøielse at skrive Dem til; men dette er desværre ikke Tilfældet. Imidlertid maa jeg da fortælle noget af det som jeg har faaet at høre.
 
Jeg har besøgt Kapt. Keilhau og hilset fra Dem. Det var en meget snild og hyggelig Mand, og det saa ud til at han interesserede sig meget for Deres Sag, men han beklagede at han ingen Ting kunde udrette, da han var ubekjendt med dem, som raade for disse Sager, og desuden ikke havde nogen Indflydelse, som her kunde komme i Betragt ning. Da jeg havde Lyst til at forhøre om hvorledes det staar til med disse Sager og jeg hellere vilde gaae til Hovedet end til Halen, besluttede jeg at gjøre mig saa dristig at gaae til Statsraad Lange selv og spørge om denne Sag. L ange tog Sagen taalmodigt og gav udførl ig Beskeed om Tilst anden i Alm indelighed men for en enkelt Persons Vedk ommende, kunde han ikke sige noget, da dette maatte beroe paa en Prøvelse af Ansøgn ingerne og de paaberaabte Grunde.
 
Her fik jeg da det Svar, at Ansøgernes Mængde er utrolig stor; for faa Aar siden vare de 500, siden efter var Tallet gaaet ned til 300, og hvor det stod sig nu i den sidste Tid vidste han ikke ret om, da han saa nylig havde overtaget Papirerne. Blandt Ansøgerne vare Sømænd, Kontorister, Studenter og endog Kandidater. Sagen er saaledes meget vanskelig og for Vedkommende ubehagelig, da det ikke er let at vælge den bedst berettigede iblandt saa mange.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.  / L. tog Sagen . . . paaberaabte Grunde /
 
I brev 7. mars 1854 bad J. R. Aasen gå i dept. og tala hans sak, han har søkt ei undertollbetjentstilling i samsvar med kgl. res. av 2. mars 1815 om forfremjing av underoffiserar med minst 12 års teneste. J. R. peikar og på private grunnar.
 
J. R. må ha målbore saka då I. Aa. var i Volda. Jfr. elles Br. nr. 201.
 
Jørgen Peter Meldal Rødsæt (181692), småbrukar på Rotset, visekorporal 1839, sersjant 1841, furer 1843, kommandersersjant 1846, fanejunkar 186472, politiassistent og fattigvaktar i Halkjelsvik 186572, distriktskommissær 188083.
 
 Kapt. Keilhau] Wilhelm Christian Keilhau (181273), kaptein 1844, sjef for «Sognske korps» 1849, då J. R. har vore hans underordna, seinare oberstløytnant og sjef for krigsskulen m.m.
 
 Lange] jfr. merknad til Br. nr. 109.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008