129 Vitskapsselskapet, 30.7.1850

Til Directionen for det kgl. norske Videnskabs-Selskab.
 
I Henhold til den modtagne Skrivelse fra den ærede Direction af 13de dennes har jeg truffet Overeenskomst med Boghandlerne Feilberg og Landmark, saaledes at disse have overtaget Udsalget af Ordbogen, som den vedlagde Tilstaaelse viser. Bogen er saaledes nu kommen i Boghandelen. Indheftningen er besørget af Boghandlerne til en meget billig Priis (5 s pr Expl.), som i sin Tid vil blive indtagen i Regnskabet. De fratagne 20 Exemplarer ere afsendte med Pakkeposten til Trondhjem.
 
Forhandlings-Rabatten er, som Tilstaaelsen viser, ansat til 25 pro cent. Efter hvad jeg har kunnet erfare, skal denne Rabat være den sædvanlige ved saadanne Bøger, som man ønsker forsendte til mange Steder i Landet og til udenrigske Boghandlinger. En Rabat af 20 pro cent kunde ogsaa til Nød opnaaes, men man skal i Grunden være mindre tjent dermed, da Boghandlerne i dette Tilfælde gjerne ville undgaae de Udgifter, som behøves til Fragter til langtfra liggende Steder og til Rabat til udenbyes Commissionærer.
 
Jeg maa herved oprigtigst takke for den særdeles Godhed, at Directionen endnu har overladt mig nogle Exemplarer af Bogen, foruden dem, som jeg allerede havde gjort Brug af. I Henhold hertil har jeg paany aftaget 10 Expl. hvormed jeg ogsaa er rigelig hjulpen, idet jeg derved sættes istand til at sende Exemplarer til enkelte Personer, som interessere sig for Sagen og tildeels have været mig behjælpelige ved samme, og som desuden vilde have Vanskelighed ved at kjøbe Bogen. Oplagets Beløb er saaledes nu 460 Exemplarer.
 
Idet denne Sag nu kan ansees som sluttet, maa jeg ogsaa benytte denne Leilighed til at takke den ærede Direction for al den Godhed, som forhen har været mig viist under Fortsættelsen af det nu tilendebragte Arbeide. Fornemmelig skylder jeg at takke for den særdeles Tillid, som Directionen har viist mig med Hensyn til Arbeidets Plan og Udførelse, ligesom jeg vist ogsaa skylder at takke for Directionens Skaansomhed og Overbærelse med den Ubevanthed, som uden Tvivl ofte har viist sig i mine Meddelelser og Beretninger. Hvad selve Arbeidet angaaer, da har jeg rigtignok havt Villien til at gjøre det saa godt som muligt, men naar jeg seer hen til den Vanskelighed, som jeg ofte har havt med at faae Arbeidet i en nogenlunde taalelig Orden, saa maa jeg frygte, at Evnen har været utilstrækkelig til at gjøre et saadant Arbeide saa fuldkomment, som man, paa Grund af Sagens egen Interesse og Vigtighed, kunde ønske.
 
Christiania den 30te Juli 1850.
Ærbødigst
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. VS ms. fol. 544, jr. nr. 117/1850, omframt avskrift i Kopibok nr. 55, og serskild kladd.
 
- Vedlagt ligg kvittering frå Feilberg og Landmark, dagsett 29. juli 1850 (VS jr. nr. 117/1850) om at dei av Aasen har teke mot 460 ekspl. av FO til ein utsalspris av 1 spd. 72 sk. pr. ekspl., med 25 % «Forhandlingsrabat» og mot å «aflægge Regnskab for Selskabet» ein gong for året. Jfr. merknad til Br. nr. 130.
 
Den 18. juli sender Aa. 20 ekspl. til Trh.
 
Den 20. aug. sender dir. 1 ekspl. til Bugge saman med eit brev (sjå Øverås s. 68).
 
Bugge slutta som preses 3. juli.
 
Eks. av FO vart av dir. sende til seminara i Klæbu, Asker, Holt, Stord og Troms.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008