123 Vitskapsselskapet, 4.4.1850

S. T. Hr. H. H. Müller
 
Det kgl. norske Videnskabs-Selskabs Casserer.
 
At jeg har modtaget Hr. Cassererens Skrivelse til mig af 22de Marts sidstleden med indlagte l00 Speciedaler, bliver herved tilstaaet.
 
Christiania den 4de April 1850.
Ivar Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kassert original, omframt kladd (saman med kladd til Br. nr. 124) og avskrift i Kopibok under nr. 47 b.
 
Den 22. mars hadde M. etter ordre frå direksjonen same dag, sendt det «tilstaaede Stipendium for 1ste April 30 Septbr. d. A. med 100 Spd.»
 
Br. nr. 123 er prenta etter den vraka originalen som er datert 4. april. Kladd og avskrift i Kopibok er datert 5. april.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008