062 Niels Alstrup, 4.7.1844

Jeg har ofte tænkt, at jeg aldrig skulde love Noget, thi der kommer saa let Noget i Veien for Opfyldelsen. Saaledes gik det ogsaa med mit Løfte om at skrive Dem til fra Hardanger; jeg kom nemlig til at opholde mig langt fra Postaabneriet, og havde saaledes Vanskelighed baade for at afsende noget Brev og at vente Svar derpaa. Imidlertid er jeg nu allerede kommen til Søndhordlehn; og De seer altsaa, at jeg nu vil fare lidt hurtigere frem end før. Den bestemte Tid for mine Reiser er nu snart udløben, og det kommer saaledes an [paa] hvilket Svar jeg faar paa den Halvaarsberetning, som jeg nu har afsendt til Trondhjem, enten Reisen skal sluttes eller fortsættes. I sidste Fald tænker jeg at fare saa fort som mulig igjennem Kristiansands Stift, opholde mig en Tid i Tellemarken, og saa see til at gjøre et Besøg i Kristiania, medens Storthinget varer. Imidlertid er nu det Altsammen uvist. Jeg bliver ogsaa inderlig kjed af disse Reiser; de føre saa mange Ubehageligheder med sig, og dersom jeg ikke interesserede mig saa meget for Sagen selv, skulde jeg [med] største Fornøielse slaae mig til Rolighed med det som allerede er samlet.
 
(Herpaa et kort Uddrag af det Anførte om Voss og Hard anger samt om Dialekterne)
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal :
Kladd (saman med kladdar til Br. nr. 61, Br. nr. 63, Br. nr. 64 og Br. nr.65). Overskrift på brevet: «Brev til Alstrup af samme dato».
 
I eit brev frå N. A. 31. juli 1844 bed han om orsaking av di han ikkje har skrive, men Aasens brev kom seint fram. «Der er noget Eiendommeligt i Breve fra Venner hvortil jeg med Glæde troer at regne Dem; thi de faae men hyggelige Dage vi tilbragte sammen, ville stedse staae levende for mig, og vor Eenhed i Sympathier gjorde os jo til Fortrolige».
 
Sjå og Br. nr. 59 med merknader.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008